• REKRUTACJA 2020/2021

    • aktualizacja : 22 05 2020 13:02

     Listy dzieci przyjętych  do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w SP 109 zostały opublikowane na TABLICY OGŁOSZEŃ znajdującej się przy głównym wejściu  do szkoły. Zgodnie z procedurami nie mogą one być publikowane na stronach internetowych.

      Informacja  ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

     Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

     Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

     1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
     2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
     3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
     4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
      7 dni od dnia otrzymania odwołania.
     5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      

      


     Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_klasa_pierwsza_ogolnodostepna_siedmiolatki_2013__szesciolatki.pdf

     Lista_kandydatow_zakwalifikowanych_oodzial_przedszkolny_ogolnodostepny_i_dzieci_z_odroczonym_obowi.pdf

     Lista_kandydatow_zakwalifikowanych__odddzial_przedszkolny_ogolnodostepny_pieciolatki_2015.pdf

      

     Lista_kandydatow_niezakwalifikowanych__klasa_pierwsza_ogolnodostepny_siedmiolatki_2013_szesciola.pdf

     Lista_kandydatow_niezakwalifikowanych__odddzial_przedszkolny_ogolnodostepny_i_dzieci_z_odroczonym.pdf

     Lista_kandydatow_niezakwalifikowanych__odddzial_przedszkolny_ogolnodostepny_pieciolatki_20150005.pdf

      

      

     Zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

     Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

     Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

     Wolę zapisu można potwierdzić:

     • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

     lub

     • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

     Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

      Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

     Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.


     Dzień otwarty dla rodziców dzieci 6 i 7 letnich  

     Szanowni Rodzice,

     zapraszamy rodziców dzieci 7 i 6 letnich na dzień otwarty rekrutujących swoje dzieci do klasy I i oddziałów przedszkolnych od 1 września 2020 r. (r. szk. 2020/2021).

     Spotkanie odbędzie się 27 lutego (czwartek) 2020 r. o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 109

     W trakcie dnia otwartego:

     - przedstawimy ofertę szkoły – spotkanie z rodzicami na stołówce szkolnej (spotkanie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i specjalistami – terapeutami)

     - zaprezentujemy sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

     - zaprezentujemy inne miejsca pobytu w szkole dzieci młodszych, np. biblioteka, świetlica.


     03 marca 2020 r. od godz. 13.00 do 19. 03. 2020r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych pod adresem podstawowe.edukacja.warszawa.pl oraz do oddziałów przedszkolnych przedszkola.edukacja.warszawa.pl.

     Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy I w szkole podstawowej.

     Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji – http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja


      

    • Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

     oraz do klas pierwszych obowiązujące

     w Szkole Podstawowej nr 109

      

     ♦ W ramach rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w spotkaniu informacyjnym, w trakcie którego zostaną zapoznani z organizacją pracy szkoły.

     ♦ Każdorazowo informacja o terminie spotkania zamieszczana jest  na stronie internetowej szkoły.

      

     Organizacja zapisu

     ♦ Zapisywanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej odbywa się na zasadzie dobrowolności poprzez Elektroniczny System Ewidencji Podań.

     ♦ Termin uruchomienia SYSTEMU oraz adres zostanie zamieszczony na stronie BIURA EDUKACJI.

     ♦ Rodzice/opiekunowie nie posiadający dostępu do SYSTEMU mogą skorzystać z komputera w szkole (BIBLIOTEKA).

      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Fotorelacja ze zbiórki makulatury w SP 109 pod hasłem "Posprzątaj po wakacjach".
  • PANI BASIA - BIBLIOTEKARKA -  MÓWI DZIĘKUJĘ !
  • KSIĄŻKOMAT już czeka na czytelników z NASZEJ OKOLICY !
  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109