• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI   • Tekst ETR o działalności Szkoły Podstawowej numer 109 imienia Batalionów Chłopskich   SP_nr_109.pdf


    1. Nazwa podmiotu publicznego

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 im. Batalionów Chłopskich  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http:// www.sp109waw.pl

    2. Data publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

    3. Dane kontaktowe

    Osoba do kontaktu: Hanna Ratańska-Szot

    Email: hratanska@eduwarszawa.pl

    Telefon: (22) 277 11 26

    4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

    • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20
    • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

    Podstawa prawna : Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązująca w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.

    Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, w którym określono warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności, który zawarty jest w zalączniku Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności"

    5. Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     Wymagania, które nie zostały spełnione:

    - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

    - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

    - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

    - alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

    - kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

    Niedostępne elementy i treści

    • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2023 r.
    • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
    • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebny jest dostęp do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
    • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

     

    6. Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    7. Dokumenty

    Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

    8. Wersja mobilna

    Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

    Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

    W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

    9. Dodatkowe informacje

    INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
    • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
    • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
    • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
    • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
    • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
    • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

    Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

    W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

    • „Wersja tekstowa”
    • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

    KONTRAST

    Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

    ZMIANA ROZMIARU STRONY

    Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

    FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

    • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

    OPERA

    • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [-] aby pomniejszyć widok

    OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

    W serwisie  do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, staramy się dodawać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

     10. Opis dostępności architektonicznej. 

    1. Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich, zlokalizowana jest w Warszawie  na  ulicy  Przygodnej 2

    2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się  na parterze:

    • wejście  główne - oznaczone symbolem B - do niego prowadzą schody oraz przystosowany dla wózków podjazd,

    • wejście przez moduł 

    • wejście obok intendenta 

    • wejście przez szatnię 

    3. Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich zlokalizowana jest na trzech poziomach połączonych ze sobą schodami,  w głównej części  budynku obok sekretariatu  znajduje się winda łącząca wszystkie poziomy w tym  szatnię, która zlokalizowana jest na poziomie "-1" . 

    • na każdym poziomie zlokalizowana jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - stosownie oznaczona.

    •              w budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

    4.  Szkoła nie popsiada parkingu.

    • obsługa szkoły stara się reagować na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

    5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

    • warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

    6.   W szkole zainstalowany jest system monitoringu - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z  zewnątrz; uczniów i nauczycieli obowiązują identyfikatory ; 

    • przy wejściu znajduje się portiernia, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego 

    7. MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

    • W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
    • Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    11. Informacje na temat procedury odwoławczej

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

    W zgłoszeniu nalezy podaćj:

    • swoje imię i nazwisko,
    • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
    • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
    • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

    Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (22 277 11 26) - osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Hanna Ratańska-Szot - Dyrektor Szkoły.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

    Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

    Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

    Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

    Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły   sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl    

      .

    • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

    • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

    • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo


     

     

   •  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

   •  

    Wydruk zgodny ze wzorem - jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1

    Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego_wydruk_N.pdf

     

    Wydruk w formie dostępnej - jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego spełniający wymogi standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1 w formie, która umożliwia jego odczyt przez czytniki ekranu stosowane przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki ekranu.

     

    Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego_wydruk_w_formie_dostepnej.pdf


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5742
 • Galeria zdjęć

   brak danych