•                                  ZAPRASZAMY OD GODZINY  11.15                          

       

     

       ŻYCZYMY SMACZNEGO!

     

                  

     

   •                                                                   OGŁOSZENIE

   • Informacje Stołówki Szkolnej

     

    Cena jednego obiadu/żywienia  w roku szkolnym 2020/2021 wynosi

    dla uczniów klas I - VIII  -7 zł.

    dla oddziałów przedszkolnych  -12 zł

     

    Należności za obiady październikowe należy wpłacić do  30 września 2020 r.  na konto szkoły.

    54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  

    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku  niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty podawana będzie tylko przez portal e-Rodzic(obowiązkowy).


    Nieobecność lub rezygnację z posiłku w stołówce szkolnej należy zgłaszać przez portal e-Rodzic lub przez system Librus na skrzynkę pocztowa intendenta,  najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9,00, a oddziały przedszkolne przynajmniej  z jednodniowym wyprzedzeniem.

                                  

     


                        

   • Dostęp rodzica online - e-Rodzic

    • Od listopada wdrożyliśmy  możliwość aktywacji modułu rodzica online. Funkcja ta pozwala rodzicowi na samodzielne odwoływanie i deklarowani posiłków oraz  kontrolę stanu rozliczenia, a w przyszłości opcjonalnie dokonywanie płatności przez Przelewy24.
    • Żeby aktywować usługę  należy na  adres stolowkasp109@gmail.com zgłosić  operatorowi stołówki chęć uzyskania dostępu, podając swój adres e-mail.  Na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny z dostępem do konta żywienia dzieci.

     KROK 1. Uzyskanie dostępu

    Zgłoś operatorowi stołówki chęć uzyskania dostępu podając swój adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny z dostępem do konta żywienia Twoich dzieci.

    Informacje ogólne

    system e-Stołówka działa online na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu

    nie trzeba instalować żadnej aplikacji

    do prawidłowego działania wystarczy aktualna wersja przeglądarki internetowej

    oraz aktywne konto w którym loginem jest Twój adres e-mail oraz samodzielne zdefiniowane hasło.

    uzyskanie dostępu możliwe jest tylko przez link aktywacyjny wysłany przez operatora systemu.

    KROK 2. Aktywacja dostępu

    Po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem, należy na niego kliknąć. Po przejściu na stronę systemu, wystarczy podać

    swoje dane osobowe, zdefiniować indywidualne hasło oraz po zapoznaniu się zaakceptować regulamin oraz politykę

    prywatności. Zapisanie danych spowoduje aktywację konta i umożliwi korzystanie z systemu.


   • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 109

     PODSTAWA PRAWNA:

    Zarządzenie nr 1302/2017   Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.

    UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

      1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

                         - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109

                         - pracownicy Szkoły Podstawowej nr 109

    ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     1. Dzienna wysokość opłaty za obiady w roku szkolnym 2020/2021  wynosi 7 zł.

       Dzienna wysokość opłaty za żywienie całodniowe ( śniadanie, obiad, podwieczorek) dla oddziałów przedszkolnych wynosi 12 zł

       Stawka ustalana jest każdorazowo na podstaw kalkulacji  kosztów produktów spożywczych.

     2. Istnieje możliwość wykupienia niepełnego abonamentu np. w wybrane dni tygodnia.

    3. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry w ciągu  5 ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc,  

         w którym następuje korzystanie z posiłków w  stołówce szkolnej, np. za październik do 30 września, z wyjątkiem  września i stycznia.

      W tych miesiącach opłaty należy dokonać w ciągu pierwszych   5 dni roboczych miesiąca.

     4. W uzasadnionych przypadkach  Dyrektor Szkoły może, na pisemny  wniosek rodzica ucznia, wyznaczyć inny termin wnoszenia

      opłaty za korzystanie z posiłku.

     5. Wpłaty za posiłki należy wpłacać    na konto szkoły : 54 1030 1508 0000 0005 5074 3078.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, klasę  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.  Za datę wpłaty uważa się datę wpływu przelewu na konto szkoły.

       6. Szczegółowa  informacja o kwocie do zapłaty podawana ęedzie tylko przez portal e-Rodzic

     7. Dzieci, które mają nieopłacone obiady w terminie, do czasu  uregulowania płatności nie mogą korzystać z posiłków.

     8. Posiłki  wydawane są  za okazaniem karty obiadowej (karnetu).

     ZWROTY ZA OBIADY

     1. Na podstawie  zgłoszonej rezygnacji z obiadu lub zgłoszonej nieobecności   ucznia, zwrotowi  podlega dzienna  stawka obiadowa za  każdy   prawidłowo zgłoszony dzień.  Niezgłoszona lub zgłoszona po terminie  nieobecność ucznia na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

     2. Nieobecność lub rezygnację z posiłków w stołówce szkolnej należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności lub rezygnacji  do godziny 9.00 a oddziały przedszkolne z jednodniowym wyprzedzeniem  przez system  Librus"na skrzynkę pocztowa intendenta oraz osobiście przez portal e-Rodzic

     3. Obowiązek zgłaszania zbiorowych wyjazdów na wycieczki spoczywa   na wychowawcy klasy (3 dni przed planowanym terminem wyjazdu).

     4. Odliczenie kwoty za odwołane posiłki następuje z odpłatności za następny miesiąc.  Nieobecności na  obiadach  zgłoszone po dniu publikacji  rozliczone będą w następnym okresie rozliczeniowym ( w kolejnym miesiącu).  

     5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący   wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle   określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę  pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

    WYDAWANIE POSIŁKÓW

      1. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godz. 11.15     zgodnie z grafikiem  obiadowym.

      2. Stołówka szkolna wydaje posiłki pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.      

     Organizacja wydawania obiadów

      1. Obiady  wydawane są w stołówce szkolnej  zgodnie  z grafikiem za okazaniem karnetu obiadowego.

      2.  Uczniom, którym w danym dniu skrócono lekcje  (np. odwołano), obiady wydawane  będą po ich ostatniej godzinie  lekcyjnej.

      3. W razie zgubienia lub zniszczenia karnetu należy wykupić  następny karnet w cenie 5 zł.

    ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  W STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

            1. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać  tylko osoby  do tego uprawnione (rodziców, dziadków, innych opiekunów    prawnych prosimy o niewchodzenie do stołówki).    

             2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu  w stołówce czuwają wychowawcy/nauczyciele.

             3.  W stołówce obowiązuje zmiana obuwia, zakaz wchodzenia  w ubraniu wierzchnim. 

             4.  Teczki, plecaki, tornistry należy pozostawić  poza stołówką.

             5.  Przed wejściem do stołówki  należy ustawiać  się w kolejce i kulturalnie   oczekiwać na wejście.

             6. Po skończeniu jedzenia stół pozostawiamy w należytej czystości,  a naczynia i sztućce odnosimy do wyznaczonego okienka (zmywalni).

             7. W stołówce należy zachowywać się kulturalnie: nie prowadzić głośnych rozmów, przemieszczać się wolno, spokojnie i ostrożnie (nie wolno biegać,   przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików).

             8. Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuszczamy stołówkę.

             9. Należy stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu  stołówki.

             10. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

             11. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej wychowawca  lub Dyrektor będzie informował rodziców lub prawnych opiekunów. 


  •                                                    

    

  • Tygodniowe menu

   • Poniedziałek
    12. 04.
   • Śniadanie
    brak danych
   • <b> Obiad </b>
    brak danych
   • <b> Kolacja </b>
    brak danych
   • Wtorek
    13. 04.
   • Śniadanie
    brak danych
   • <b> Obiad </b>
    brak danych
   • <b> Kolacja </b>
    brak danych
   • Środa
    14. 04.
   • Śniadanie
    brak danych
   • <b> Obiad </b>
    brak danych
   • <b> Kolacja </b>
    brak danych
   • Czwartek
    15. 04.
   • Śniadanie
    brak danych
   • <b> Obiad </b>
    brak danych
   • <b> Kolacja </b>
    brak danych
   • Piątek
    16. 04.
   • Śniadanie
    brak danych
   • <b> Obiad </b>
    brak danych
   • <b> Kolacja </b>
    brak danych
   • Sobota
    17. 04.
   • Nieczynna
   • Niedziela
    18. 04.
   • Nieczynna
 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

   brak danych