• W tym miejscu  https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola  znajdują się niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.


     Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

      

     Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

     Więcej informacji o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji opublikujemy na stronie internetowej Biura Edukacji 27 stycznia 2023 r.   

      

     https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5

   • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

    Data: od - do

    Etap zapisów/czynność rodzica

    Kontynuacja edukacji przedszkolnej

    28 lutego

    6 marca
    godz. 16.00

    Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
    w kolejnym roku szkolnym.

    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     

    7 marca

    godz. 13.00

    Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

    7 marca

    godz. 13.00

    22 marca

    godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
    Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

    7 marca

    godz. 13.00

     

    23 marca

    godz. 16.00

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym.
    Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    WAŻNE

    1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
     z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
    2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

    26 kwietnia

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    26 kwietnia

    godz. 13.00

    5 maja

    do godz. 10.00

    Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

    8 maja
    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

    Procedura odwoławcza

    8 maja

    23 maja

    W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
    W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

    15 czerwca

    godz. 16.00

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    15 czerwca

    godz. 16.00

    20 czerwca

    godz. 20.00

    Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
    Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

    15 czerwca

     

    21 czerwca

    godz. 15.00

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

    WAŻNE

    1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
     z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
    2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

    28 czerwca

    godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    28 czerwca

    godz. 13.00

    30 czerwca

    godz. 16.00

    Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

    3 lipca godz. 13.00

    Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

    od 3 lipca

    Procedura odwoławcza.

    31 sierpnia

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    • Українська версія

    • Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

    • Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
     na rok szkolny 2023/202
     4[1]

      

     Informacje ogólne

     1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020
      (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie)
      [2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
      w Warszawie.
     2. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
      się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
      [4]
     3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
     4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
     5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
      lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.  

     Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
     w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
      Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę
     w klasie I.


     Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
     w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

     Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz
     dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2020 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

      

     Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
     w szkołach podstawowych chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
     w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko
     [5].

     Deklarację należy złożyć w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

      

     Złożenie wniosku

     1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
     2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.
      Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
     • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
     • data i godzina wydrukowania wniosku,
     • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
     • data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,
     • data i godzina zatwierdzenia wniosku.
     1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
      w rekrutacji.
     2. Można ubiegać się o przyjęcie do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych.[6]
     3. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności.
      Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
     4. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
      a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
     • w tym celu należy:
     • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,
     • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
     • podpisać wniosek profilem zaufanym
     1. wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
     • w tym celu należy:
     • wypełnić wniosek w systemie informatycznym,
     • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
      z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
      w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
     1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
     • w tym celu należy:
     • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem
      z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
      w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
     • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.
     1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
     • występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
      o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
     • następnie postępują jak w pkt 6 - w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość dziecka.

      

     1. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.
     2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku[7]
     3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[8]

      

     Postępowanie rekrutacyjne

     1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
     2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
     1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
     2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko,
      o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

     W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

     1. skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,
     2. wystąpić o nie do instytucji publicznych,
     3. zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9]
     4. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
     5. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów:
      • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
       na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe
      • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy ze zm., tzw. kryteria samorządowe.

      

     Wyniki postępowania rekrutacyjnego

     1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
     2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają, w terminie określonym
      w harmonogramie, wolę zapisu dziecka:
      •  pisemnie - w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

     lub

     1. elektronicznie - w systemie informatycznym.
     2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

      

     Procedura odwoławcza

     1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
      • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
      • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie
       od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

     Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można również składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu się na konto dziecka.

      

     Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

     1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych i/lub oddziałów integracyjnych.
     2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
     3. Kopię orzeczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, składa się we wszystkich przedszkolach/szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie - w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym.
     4. Rodzice  układają listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
      • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

     lub

     1. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
      z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
     2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
      za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
     3. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
     4. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
      do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
      

     [1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

     [2] art. 31 ust. 1 ustawy

     [3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

     [4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

     [5] art. 153 ust. 2 ustawy

     [6] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

     [7] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
     a
     rt. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

     § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

     [8] Art. 150 ust. 6 ustawy

     [9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2022 r. poz. 1577

     Załączniki:

     Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024.doc(otwiera się w nowej karcie)

     Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024.pdf

   • Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych

    Українська версія

    W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
    w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

    • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

    oraz

    • kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia
     9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

     

    • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
    • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
    • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

     

     

    L.p.

    Kryteria

    Liczba punktów

    Kryteria ustawowe 

    brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Wielodzietność rodziny kandydata*

    Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

    Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
    z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

    2.

    Niepełnosprawność kandydata

    3.

    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

    4.

    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

    5.

    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

    6.

    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

    7.

    Objęcie kandydata pieczą zastępczą

    Kryteria samorządowe -

    brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

    1.

    Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie
    i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się
    o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania    130

    2.

    Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
    i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
    w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


    64

    3.

    Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2172
    z późn. zm.)    32

    4.

    Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko    24

    5.

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie    8

    6.

    Dochód na osobę w rodzinie dziecka

    1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;
    2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

    Wzór:

                                     100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                                     pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

    liczba punktów =

                                      dochód na osobę w rodzinie dziecka

     

     

    Kryteria samorządowe –

    brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących
    się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

    1.

    Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania    130

    2.

    Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie
    i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy


    64

    3.

    Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza


    32

    4.

    Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko


    24

    5.

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie


    8

    6.

    Dochód na osobę w rodzinie dziecka

    1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;
    2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

    Wzór:

                                    100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                                    pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

    liczba punktów =

                                  dochód na osobę w rodzinie dziecka

     

     

     

     

     

    *Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
    (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

     

    **Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

     

    ***wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł.

     

    Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

    1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

    (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

     

    1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
    2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).
    3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
    4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
     z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
     (Dz. U. z 2022 r. poz. 447.).

     

    Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
    z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

     

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

     

    1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
     (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.)

     

    1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
    2. Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
    3. Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2172 z późn. zm).
    4. Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
     o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej

    indywidualnej diety.

    1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy

    na podstawie umowy cywilnoprawnej.

    1. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
    2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
    3. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
    4. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz

    wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na

    osobę w rodzinie kandydata.

    1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
      

    Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

     

    potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
    na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

     

    Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

     

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3070
 • Galeria zdjęć

   brak danych