• AKCJA LATO W MIEŚCIE 2024

   •           w Szkole Podstawowej nr 109  

    odbędzie się  

    22.07 -  9.08.2024 

    Koordynator akcji - Anna Rafalska

     

    WAŻNE: Organizator zastrzega możliwość zmiany placówek oraz terminów organizacji Akcji. Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane w póżniejszym czasie, po dokonaniu wszystkich ustaleń.

   • Harmonogram zapisów do akcji

   •  

    Harmonogram zapisów do Akcji "Lato w Mieście" 2024

     

    Data

    Etap zapisów/czynności kandydata

    od

    do

    14.05.2024 r.
    godzina 16:00 (wtorek)

    26.05.2024 r.
    godzina 24:00 (niedziela)

    Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

    28.05.2024 r.
    godzina 16:00 (wtorek)

    Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych.

    29.05.2024 r.
    godzina 8:00 (środa)

    11.06.2024 r.
    godzina 16:00 (wtorek)

    1.    Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
    Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę.

    oraz

    2.    Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
    - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
    Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

    17.06.2024 r.
     godzina 12:00 (poniedziałek)

    Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.
    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    18.06.2024 r.
    godzina 12:00 (wtorek)

    Publikacja wolnych miejsc.

     

   • Zasady postępowania rekrutacyjnego 2024

   •  

    Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2024

     

    Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2023/2024 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

    Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima  w Mieście”.

     

    1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
    2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia, oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.
    3. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w elektronicznym systemie pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
    4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. (z wyjątkiem ósmego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 12.08-16.08.2024 r. z wyłączeniem 15.08.2024 r.). W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2024.
    5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/somer-public/ w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14.05.2024 r. od godziny 16:00 do 26.05.2024 r. do godziny 24:00.
    6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

    W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.

    1. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
    • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
    • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
    1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2024 w szkołach/placówkach specjalnych.
    2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizują Akcję.
    3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.plw terminie określonym harmonogramem 28.05.2024 r. od godziny 16:00.
    4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 29.05.2024 r. od godziny 8:00 do 11.06.2024 r. do godziny 16:00. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.
    5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
    6. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
    7. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki. 
    8. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
    9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: um.warszawa.pl oraz systemie zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

     

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 13713
 • Galeria zdjęć

   brak danych