• RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

    Sandra Kwiatkowska – przewodnicząca SU

    Urszula Anyszka – wiceprzewodnicząca SU

    Małgorzata Chądzyńska – sekretarz SU

    Małgorzata Chmielewska – sekretarz SU

    opiekunowie: Agata Cygan & Marta Biedrzycka

     

     

   • CELE OGÓLNE: ► rozwijanie samorządności ► rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych ►pielęgnowanie tradycji szkolnych ►szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka, Ucznia ►stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia,współdziałania i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy►uwrażliwienie na potrzeby innych osób ►edukacja ekologiczna  


    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalona przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

      Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

    Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

    Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

    Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.  

   • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

   • Cele:

    • rozwijanie samorządności i działań demokratycznych oraz postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
    • pielęgnowanie tradycji szkolnych;
    • stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy;
    • propagowanie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka oraz Praw Ucznia;
    • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz naukowej na terenie szkoły;
    • uczenie postaw tolerancji, szacunku, otwartości i życzliwego dialogu wobec każdego człowieka;
    • uwrażliwienie na potrzeby innych osób;
    • edukacja ekologiczna;
    • akcje charytatywne;
    • stały kontakt z Dyrekcją Szkoły;
    • współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer
    • kontakt i współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie środków z Funduszu Rady Rodziców;
    • kontakt i informowanie uczniów o realizowanych akcjach poprzez ruchomą tablicę informacyjną SU na piętrze;
    • plan może ulec modyfikacji po wyborze nowego Samorządu Uczniowskiego;
    • plan może ulec modyfikacji w związku z zagrożeniem COVID-19 i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS oraz MEN itp.

                                                                                                                                                    

    Miesiąc

    Zadanie

    Formy realizacji

    Wrzesień

    1. Wybór nowych władz Samorządu Uczniowskiego w 3. tygodniu nauki.

     

     

     

    1. Zaopiniowanie szkolnego kalendarza dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

     

    1. Pomoc w organizacji obchodów Dnia Chłopaka.

    - przeprowadzenie naboru kandydatów

    - przeprowadzenie kampanii

    - przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza

    - przeprowadzenie wyborów

     

     

     

     

     

    - wspieranie inicjatyw klasowych

    Październik

    1. Aktualizacja Planu Pracy SU z uwzględnieniem propozycji nowo wybranych reprezentantów.

     

    1. Współuczestniczenie w organizacji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
    2. Organizacja akcji Góra Grosza.
    3. Organizacja zbierania nakrętek.

     

    - naniesienie zmian, dodanie zadań w rocznym Planie Pracy SU

    - ustalenie harmonogramu spotkań

    - przedstawienie Planu Pracy Dyrekcji Szkoły

     

     

    - animacje dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    Listopad

    1. Organizacja dyskoteki  andrzejkowej.

    - współpraca z Radą Rodziców, pozyskanie środków na wynajęcie DJa, dekoracja sali

    - wybór osób do prowadzenia stanowisk z wróżbami

    i/lub innymi atrakcjami

    Grudzień

    1. Organizacja Mikołajek.

     

    1. Organizacja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

    - Mikołajkowe animacje dla uczniów

     

    - opracowanie regulaminu i harmonogramu III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

    Styczeń

    1. Tydzień Karnawałowy.

    - animacje dla uczniów

    - ustalenie tematyki dla każdego dnia

    Luty

    1. Organizacja Walentynek.

    - poczta walentynkowa

    Marzec

    1. Organizacja Dnia Kobiet.

    - animacje dla uczniów

    Kwiecień

    1. Finał Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

    - organizacja głosowania

    - realizacja projektów

    Maj

    1. Współudział w organizacji pikniku majowego.

    - pełnienie zadań wyznaczonych przez koordynatora pikniku

    Czerwiec

    1. Organizacja Dnia Dziecka.
    2. Współudział w organizacji zakończenia Roku Szkolnego.

    - animacje z okazji Dnia Dziecka

     

    - pełnienie zadań wyznaczonych przez koordynatora

    Cały rok

    1. Zbiórka korków plastikowych i makulatury.
    2. Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer.
    3. Aktualizacja zakładki Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
    4. Cotygodniowe spotkania zespołów.
    5. Organizacja bieżących konkursów.
    6. Organizacja szczęśliwego numerka.

    - zbiórka korków w pierwszym  tygodniu każdego miesiąca na korytarzu przy intendentce

    - aktualizowanie wiadomości dot. Samorządu Uczniowskiego

     

     

  • REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 

   w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie

   1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez LIBRUS – SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW  W NAUCE. KAŻDEGO DNIA O GODZ. 18.00

   2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

   3. Osoba pełniąca funkcję dyżurnego w danym tygodniu jest zobowiązana do informowania klasy i nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności o „szczęśliwym numerku” wylosowanym na dany dzień.

   4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

   5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

   6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:- odpowiedzi ustnej na ocenę;- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;- z pracy domowej zadanej na dany dzień;

   7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, sprawdzenia zadania przez nauczyciela zadaniamimo wylosowanego numerka.

   8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
   - pisania zapowiedzianych lub przełożonych praci kartkówek;
   - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

   9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

    

   Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 02.11.2016 r. w porozumieniu

    z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz  jego przedstawicielami.


    

   • REGULAMIN KONKURSU „KLASA NA MEDAL” rok szkolny 2021/22

   • POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Celem konkursu jest:

    • kształtowanie właściwych postaw społecznych,

    • aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,

    • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu klasowego,

    • integracja społeczności szkolnej,

    • rozwijanie kultury osobistej,

    • stwarzanie możliwości wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą,

    • wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play.

    2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: p. Bożena Jarszak i p. Alina Wołosz oraz Samorząd Uczniowski.

    3. Czas trwania konkursu: II semestr roku szkolnego 2021/22

    4. Podsumowanie konkursu: czerwiec 2022r.

    5. Zwycięska klasa otrzyma tytuł „Klasa na medal”, przechodnią Statuetkę oraz nagrodę „niespodziankę” ufundowaną przez Radę Rodziców.

    ZASADY KONKURSU

    1. Uczestnicy konkursu to uczniowie klas IV – VIII

    2. Kryteria:

    a) średnia ocen: klasy otrzymają punkty za średnią klas na zakończenie roku szkolnego (średnią pomnożymy przez 10 i otrzymamy ilość punktów zdobytych przez klasę)

    b) średnia z zachowania: na koniec roku szkolnego klasy otrzymają punkty za zachowanie (średnią pomnożymy przez 10)

    Sposób obliczania średniej klasy za ocenę z zachowania:

    • wzorowe – 6 pkt.

    • bardzo dobre – 5 pkt.

    • dobre – 4 pkt.

    • poprawne – 3 pkt

    • nieodpowiednie – 0 pkt.

    • naganne – 0 pkt.

    c) Frekwencja:

    • trzy klasy o najmniejszej liczbie spóźnień w miesiącu zdobędą odpowiednio 30/20/10 punktów.

    • trzy klasy o największej liczbie spóźnień otrzymają punkty ujemne, odpowiednio: -30/ -20/-10 punktów.

    d) Uwagi:

    • trzy klasy w których różnica ilości uwag pozytywnych w stosunku do negatywnych jest największa otrzymają odpowiednio 30, 20,10 punktów,

    • klasy, gdzie ilość uwag pozytywne będzie przeważać choćby o jedną uwagę pozytywną nad negatywnymi otrzymają 5 punktów .

    • Jeżeli w dzienniku w danym miesiącu nie będzie żadnych uwag – klasa nie otrzyma punktów,

    • jeżeli pojawią się tylko uwagi negatywne – klasa otrzyma punkty ujemne (od 3 uwag: -10 punktów, 4 – 5 uwag to: -20 punktów, a więcej niż 5 uwag: -30 punktów.)

    e) Strój galowy:

    • klasa otrzyma 20 punktów, jeżeli 100% uczniów klasy będzie w stroju galowym w dni, w których ten strój jest przewidziany.

    f) Dzień kolorowy:

    w dniu wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski wszyscy uczniowie w klasie powinni mieć na sobie widoczny element odzieży w kolorze wcześniej wylosowanym przez klasę.

    • Klasa otrzyma 30 punktów za 100% osób mających na sobie coś w kolorze klasy,

    • jeżeli 1-2 osoby nie będą miały elementu w danym kolorze, to klasa otrzyma 15 punktów.

    g) Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne będzie rozstrzygać komisja.

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1604
 • Galeria zdjęć

   brak danych