• RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024

    – przewodnicząca SU

    – wiceprzewodnicząca SU

    – sekretarz SU

     

    opiekunowie: Marta Płachecka & Marta Biedrzycka


     

  • WYBORY prezydium Samorządu Uczniowskiego

   26 września odbyły się wybory prezydium Samorządu Uczniowskiego.
   Komisja skrutacyjna w składzie Igor Worobiej i Antonina Moser z klasy 7d podliczyła głosy.
   Oddano 339 głosów, w tym 17 nieważnych.

   Wyniki:
   1. Weronika Wołońciej, kl. 7c - 90 głosów - przewodnicząca
   2. Mateusz Raczyński, kl. 7a - 63 głosów - zastępca przewodniczącej
   3. Amelia Kąkol, kl. 4d - 53 głosów, sekretarz

   4. Natalia Karaś, kl. 7a - 51 głosów
   5. Filip Plech, kl. 5d - 39 głosów
   6. Lena Andrzejczak, kl. 5b - 15 głosów
   7. Wiktoria Szymczak, kl. 5b - 11 głosów

   Opiekunowie SU
   Marta Płachecka
   Marta Biedrzycka

   • CELE OGÓLNE: ► rozwijanie samorządności ► rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych ►pielęgnowanie tradycji szkolnych ►szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka, Ucznia ►stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia,współdziałania i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy►uwrażliwienie na potrzeby innych osób ►edukacja ekologiczna  


    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalona przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

      Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

    Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

    Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

    Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.  

   • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

   • Cele:

    • rozwijanie samorządności i działań demokratycznych oraz postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych;
    • pielęgnowanie tradycji szkolnych;
    • stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy;
    • propagowanie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka oraz Praw Ucznia;
    • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz naukowej na terenie szkoły;
    • uczenie postaw tolerancji, szacunku, otwartości i życzliwego dialogu wobec każdego człowieka;
    • uwrażliwienie na potrzeby innych osób;
    • edukacja ekologiczna;
    • akcje charytatywne;
    • stały kontakt z Dyrekcją Szkoły;
    • współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer
    • kontakt i współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie środków z Funduszu Rady Rodziców;
    • kontakt i informowanie uczniów o realizowanych akcjach poprzez ruchomą tablicę informacyjną SU na piętrze;
    • plan może ulec modyfikacji po wyborze nowego Samorządu Uczniowskiego;
    • plan może ulec modyfikacji w związku z zagrożeniem COVID-19 i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS oraz MEN itp.

                                                                                                                                                    

    Miesiąc

    Zadanie

    Formy realizacji

    Wrzesień

    1. Wybór nowych władz Samorządu Uczniowskiego w 3. tygodniu nauki.

     

     

     

    1. Zaopiniowanie szkolnego kalendarza dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

     

    1. Pomoc w organizacji obchodów Dnia Chłopaka.

    - przeprowadzenie naboru kandydatów

    - przeprowadzenie kampanii

    - przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza

    - przeprowadzenie wyborów

     

     

     

     

     

    - wspieranie inicjatyw klasowych

    Październik

    1. Aktualizacja Planu Pracy SU z uwzględnieniem propozycji nowo wybranych reprezentantów.

     

    1. Współuczestniczenie w organizacji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
    2. Organizacja akcji Góra Grosza.
    3. Organizacja zbierania nakrętek.

     

    - naniesienie zmian, dodanie zadań w rocznym Planie Pracy SU

    - ustalenie harmonogramu spotkań

    - przedstawienie Planu Pracy Dyrekcji Szkoły

     

     

    - animacje dla uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    Listopad

    1. Organizacja dyskoteki  andrzejkowej.

    - współpraca z Radą Rodziców, pozyskanie środków na wynajęcie DJa, dekoracja sali

    - wybór osób do prowadzenia stanowisk z wróżbami

    i/lub innymi atrakcjami

    Grudzień

    1. Organizacja Mikołajek.

     

    1. Organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

    - Mikołajkowe animacje dla uczniów

     

    - opracowanie regulaminu i harmonogramu III edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 

    Finał Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

    - organizacja głosowania

    - realizacja projektów

    Styczeń

    1. Tydzień Karnawałowy.

    - animacje dla uczniów

    - ustalenie tematyki dla każdego dnia

    Luty

    1. Organizacja Walentynek.

    - poczta walentynkowa

    Marzec

    1. Organizacja Dnia Kobiet.

    - animacje dla uczniów

    Kwiecień

    1. Życzenia na święta Wielkanocne
    - kartki wielkanocne

    Maj

    1. Współudział w organizacji pikniku majowego.

    - pełnienie zadań wyznaczonych przez koordynatora pikniku

    Czerwiec

    1. Organizacja Dnia Dziecka.
    2. Współudział w organizacji zakończenia Roku Szkolnego.

    - animacje z okazji Dnia Dziecka

     

    - pełnienie zadań wyznaczonych przez koordynatora

    Cały rok

    1. Zbiórka korków plastikowych i makulatury.
    2. Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer.
    3. Aktualizacja zakładki Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
    4. Cotygodniowe spotkania zespołów.
    5. Organizacja bieżących konkursów.
    6. Organizacja szczęśliwego numerka.

    - zbiórka korków w pierwszym  tygodniu każdego miesiąca na korytarzu przy intendentce

    - aktualizowanie wiadomości dot. Samorządu Uczniowskiego

     

     

  • REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 

   w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie

   1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez LIBRUS – SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW  W NAUCE. KAŻDEGO DNIA O GODZ. 18.00

   2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

   3. Osoba pełniąca funkcję dyżurnego w danym tygodniu jest zobowiązana do informowania klasy i nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności o „szczęśliwym numerku” wylosowanym na dany dzień.

   4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

   5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

   6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:- odpowiedzi ustnej na ocenę;- z pisania niezapowiedzianej kartkówki;- z pracy domowej zadanej na dany dzień;

   7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, sprawdzenia zadania przez nauczyciela zadaniamimo wylosowanego numerka.

   8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
   - pisania zapowiedzianych lub przełożonych praci kartkówek;
   - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

   9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

    

   Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 02.11.2016 r. w porozumieniu

    z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz  jego przedstawicielami.


    

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4017
 • Galeria zdjęć

   brak danych