• REGULAMIN NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY

    Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie

    REGULAMIN_NAGRODY_DYREKTORA_SZKOLY_30.08.2019.pdf

     

    I. Wprowadzenie:

    Nagroda jest wyróżnieniem dla ucznia klas IV-VIII uzyskującego nieprzeciętne wyniki  w  nauce.

    Uczeń otrzymujący Nagrodę powinien swą postawą moralną i kulturą osobistą dawać wzór do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole.

    Nagroda Dyrektora Szkoły jest nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.

    II. Cele:

    1. Wytwarzanie motywacji do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce.

    2. Motywowanie do pogłębiania wiedzy, rzetelnej nauki oraz pracy nad sobą.

    3. Tworzenie wzorców osobowych do naśladowania przez uczniów szkoły.

    III. Kryteria/zasady przyznawania Nagrody:

    Nagrodę Dyrektora Szkoły za wybitne wyniki w nauce otrzymuje uczeń spełniający na koniec roku szkolnego następujące kryteria:

    1) średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,25

    2) wzorowa ocena zachowania;

     

    Nagrodę Dyrektora otrzymuje każdy uczeń spełniający wyżej wymienione warunki.  

    Obowiązkiem wychowawcy klasy jest przedłożenie dyrektorowi szkoły przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej listy uczniów wytypowanych do Nagrody.

     

     

     

    Warszawa, 30.08.2019

     

     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2
    03-991 Warszawa
    03-991 Warszawa
    Poland
 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4572
 • Galeria zdjęć

   brak danych