• TERMINY EGZAMINU W ROKU Szk. 2021/2022

   • aktualizacja : 27  08  2021  14:59

    Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w 2022 r.

    Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w 2022 r. określa terminy główne, dodatkowe oraz poprawkowe egzaminów w nowym roku szkolnym.

    Egzamin ósmoklasisty:

    • termin główny: maj 2022 r. (styczeń 2022 r. – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym),
    • termin dodatkowy: maj i czerwiec 2022 r.

    W szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym dokładne daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:
     

    • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
    • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
    • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

    Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:
     

    • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
    • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
    • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.    Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.


     

  • aktualizacja : 29 12 2020 14:59

   Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

   Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

   Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

   Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 

   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. 

    


   aktualizacja : 24 04 2020 14:59

   Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

   Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.  Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

   Tabela z terminami egzaminów 2020.16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty,8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego,22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017),17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).

   Terminy egzaminów

   Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

    

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej 

   Materiały

   Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku
   20200424​_E8​_EG​_EM​_Harmonogram3.pdf 0.88MB

   Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku
   20200424​_E8​_EG​_EM​_Harmonogram3.docx 0.83MB

    


   aktualizacja : 30 03 2020 9:59
   
   Alternatywny link do pobrania arkuszy
   na egzamin próbny ósmoklasisty:
   https://okemagazyn.blob.core.windows.net/e8probny/e8arkusze.html
   
   język polski 30.03.2020
   matematyka 31.03.2020
   język obcy 01.04.2020

    


   aktualizacja : 27 03 2020 11:52

   Zasady dotyczące przeprowadzenia próbnego egzaminu klas ósmych

    

   1. Terminy próbnych egzaminów, czas trwania egzaminu:

   30 marca br. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

   (czas trwania 120 min, dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 180 min).

   31 marca br. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

   (czas trwania 100 min, dla uczniów z  dostosowaniami czas wydłużony do 150 min).

   1 kwietnia br. (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

   (czas trwania 90 min, dla uczniów z dostosowaniami czas wydłużony do 135 min).

    

   2. Dostęp do arkuszy próbnego egzaminu:

   Wszystkie materiały (arkusze), w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze  słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej OKE  każdego dnia próbnego egzaminu ok. godz. 9.00.

   3. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych:

   Uczniowie, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE, rozwiązują zadania w domu w  takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań wg procedur egzaminacyjnych. Zapisują swoje rozwiązania,  korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo) – jest to forma przez nas rekomendowana. Ewentualnie w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

   Kodowanie prac wg standardów egzaminacyjnych: kod ucznia (symbol klasy oraz numer z  dziennika, np. C08), PESEL.

   4. Przesyłanie rozwiązań:

   Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania po zakończonym egzaminie próbnym do nauczycieli w formie uzupełnionych plików na adresy służbowe poczty Outlooka.

   Informacja o adresach  e-mail nauczycieli zostanie przesłana do rodziców i uczniów poprzez  dziennik elektorniczny LIBRUS >WIADOMOŚCI 

   5. Ważne informacje:

   Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, istnieje możliwość odbioru wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych w szkole. Prosimy o informacje zwrotne, kto z  Państwa będzie korzystał z tej możliwości. Jeśli ktoś z Państwa ma utrudniony dostęp do  sprzętu komputerowego, także prosimy o kontakt.

   Nie ma konieczności wcześniejszego zgłaszania udziału ucznia do przystąpienia do próbnego egzaminu. Wyznacznikiem  udziału w egzaminie będzie przesłany nauczycielowi materiał poegzaminacyjny (przesłanie rozwiązanych zadań).

   Dyrektor szkoły rekomenduje udział wszystkich uczniów klas ósmych w próbnym egzaminie.

    

   Urszula Plust

   Wicedyrektor Szkoły


   aktualizacja : 26 03 2020 17:52

   30 marca do 1 kwietnia br. - PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

   Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę . 

   Arkusze do egzaminu próbnego

   Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

   • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
   • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
   • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. - aktualizacja 12.06.2019  

      http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3142

    Egzamin odbędzie  się 21-23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

    Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (Aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.)

    http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3300

    Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

    ►Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

     Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

    • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
    • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
    • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

    ►Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

    ►Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

    ►W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    1. języka polskiego
    2. matematyki
    3. języka obcego nowożytnego.

    ►Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

    ►Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    1. języka polskiego
    2. matematyki
    3. języka obcego nowożytnego
    4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

    Przebieg egzaminu ósmoklasisty

    ►Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

    ►Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
    2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
    3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

    ►Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

    ►Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

    Zadania na egzaminie ósmoklasisty

    ►W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

    ►Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

    Wyniki i zaświadczenia

    ►W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

    ►Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

    ►Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

    Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

    ►Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

     

    Informacje dodatkowe

    ►EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

    Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

    ►‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

    Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

    ►UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

    Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

    ►‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

     


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sekretariat.sp109@eduwarszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa 03-991 Warszawa Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2173
 • Galeria zdjęć

   brak danych