• O FILMIE

   • Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się 18 grudnia 2010 premierowy pokaz filmu "Osada Zerzeń", na który Agencja Filmowa TIMART STUDIOS oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Waligóra zaprosili mieszkańców tego osiedla. Nakręcił go Dominik Gawryszewski, student Akademii Filmowej i Teatralnej , absolwent naszej szkoły.

    Zwykły przypadek sprawił, że na terenie Zerzenia odkryto, przykryte pagórkiem, groby z urnami tzw. kloszowymi. Świadczącymi o osadnictwie sprzed ponad 2 tys. lat. Odkryto także kawałki glinianych naczyń o zdobieniach, których nie napotkano nigdzie indziej.

    - To nie Zerzeń przyszedł do Warszawy, to Warszawa przyszła do Zerzenia - skwitował ten fakt historyczny ks. Krzysztof Waligóra. Pasjonat historii Tadeusz Gacyk zaprezentował w filmie dawne mapy, z zaznaczonymi wsiami oraz Traktem Lubelskim i kościołem w Zerzeniu. Traktu Brzeskiego jeszcze wtedy nie było. Zerzeńska parafia powstała w 1406 r. Na terenie kościelnym zachowane są stare groby, a jeden jest tajemniczy. Z napisu na płycie wynika, że został w nim pochowany ktoś o nazwisku Drucki - Lubecki. Książę o tym nazwisku był ministrem skarbu w Królestwie Polskim, ale po Powstaniu Listopadowym pozostał w Rosji.  Część filmu poświęcony jest szkolnictwu na tym terenie. Jedna z osób wspominała szkołę pod rosyjskim zaborem. Nie dbano w niej o poziom nauczania, bo i po co. Są też kadry dotyczące obecnej szkoły, rozbudowanej za dyrekcji Stefana Dejneki ze względu na szybko rozbudowujące się osiedle. Film poświęcony jest także zacnym mieszkańcom Zerzenia. Jednym z nich był wielce szanowany Wacław Wojtyszko, nauczyciel, a także członek Armii Krajowej obwodu "Obroża". Wspominał go Marek Kowalski. U siostry jego babki Wacław Wojtyszko mieszkał i organizował szkołę. Teraz Marek Kowalski zabiega o to, aby jedna z wawerskich ulic nosiła imię tego powszechnie szanowanego nauczyciela. O mężu i jego podziemnej działalności mówiła Ewa Wojtyszko. O tym, jak wybrał się do dowódcy sowieckich wojsk stacjonujących podczas Powstania Warszawskiego w Falenicy. Z zapewnieniem, że od razu 2 tys. polskich partyzantów mogłoby dołączyć do radzieckich wojsk w marszu z pomocą powstańcom, a nawet dwa razy tyle. Sowiecki dowódca zapytał go czy słyszał o NKWD. Wojtyszko został aresztowany i w więzieniu napisał przejmujący wiersz o losach żołnierzy AK. Ewa Wojtyszko odczytała ten wiersz w całości. Syn nauczyciela, Maciej Wojtyszko, reżyser, zaprezentował dziwny pojemnik w kształcie armatniego pocisku. Został znaleziony w stropie rodzinnego domu. Zawierał partyzancką dokumentację. Trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby te dokumenty wpadły w ręce okupanta... Ksiądz Krzysztof Waligóra opowiada w filmie historię kościelnego dzwonu "Kazimierz", który został zakopany, aby nie trafił, zgodnie z okupacyjnym zarządzeniem, na przetopienie.

   • Film "Osada Zerzeń"

   • Dzieje szkoły opracowano na podstawie pracy licencjackiej  Małgorzaty Sagier oraz książki autorstwa Tomasza Witkowskiego pt. " Dzieje szkoły".


    Najstarsza wzmianka o szkolnictwie w Zerzniu i najbliższej okolicy pochodzi z 1603 roku . W tym czasie przy kościele w Zerzniu istniała szkoła parafialna, której rektorem był Maciej z Karczewa, a kantorem (śpiewakiem - organistą) Maciej z Koszyna. Budynek szkolny był odpowiednio utrzymany. Rektor pobierał na utrzymanie 6 złotych rocznie. W 1617 roku dom szkoły został zniszczony1.

         W 1841 roku powstała w Zerzniu pierwsza szkoła elementarna. Liczyła 25 uczniów- w tym 20 chłopców i 5 dziewczynek. Dzieci pochodziły z trzech warstw społecznych: 10- pochodzenia szlacheckiego, 3- pochodzenia mieszczańskiego, 12- pochodzenia chłopskiego. Wszystkie dzieci, były wyznania rzymsko-katolickiego. Nauczał jeden nauczyciel. Szkoła mieściła się w wynajętym budynku2 .

         Kolejna wzmianka o szkole pochodzi z 1903 roku, kiedy to Sekcja Oświaty przy Komitecie Obywatelskim gminy Zagóźdź założyła 6 nowych szkół początkowych. Do szkół tych w sumie uczęszczało ok. 500 uczniów3.

    W roku 1903 szkoła w Zerzniu była jedyną na terenie parafii.

           "Aby przyśpieszyć rozwój oświaty rozpoczęto tworzyć w 1914 roku, w poszczególnych wioskach ochronki. Ochronki powstały w Falenicy, w Błotach, w Kaczym Dole (obecnie Międzylesie) oraz w Borkowie. Lokale wynajmowano w prywatnych domach. W ochronkach początkowo nauczano według systemu narzuconego przez rząd rosyjski, lecz już w maju 1915 roku rozpoczęto systematyczny wykład nauk początkowych z podręczników polskich, nie zaniedbując też śpiewu, gimnastyki i nauki zręczności (wyplatanie koszyków, słomianek, kapeluszy)” 5.    

                               

         We wrześniu 1915 r. władze niemieckie okupujące Warszawę przerwały działalność Komitetu Obywatelskiego, a tym samym działalność Sekcji Oświaty. Spowodowało to przejście ochronek pod opiekę proboszcza parafii Zerzeń- księdza Józefa Kajrukszto, a po jego odejściu funkcję ich opiekuna sprawował ksiądz Kazimierz Merklejn6.                                                                                            

         Najbliżej Zerznia znajdowała się ochronka w Borkowie- w której pracowała Lodzia Koziszczanka, a później dwie nauczycielki z Ostrołęki7. W 1916 roku ochronkę przeniesiono do domu Bielickich, w którym wynajmowano jedną izbę. Do ochronki uczęszczało wówczas około 20 dzieci, które uczyły się rachunków, pisania i czytania8. W tym czasie dziećmi z ochronki zajmował się pan Szymon Bończak. Kiedy powołano go, do wojska działalność ochronki uległa zawieszeniu. Po wojnie z powodu braku nauczyciela wynajęto do opieki nad dziećmi chłopa Mikołaja Sikorę9.

    Około 1924 roku nauczycielem w Borkowie został Wacław Wojtyszko. Szkoła mieściła się wtedy w domu Pawła Kowalskiego, a prawie wszyscy uczniowie nosili białe kołnierzyki. Był to zwyczaj wprowadzony przez Wacława Wojtyszkę- z czego był bardzo dumny10.  

         W tym czasie działała również szkoła w Zerzniu.

    W 1922 roku nauczycielem w szkole w Zerzniu został Ignacy Leonard Kałęcki. Była to szkoła jednoklasowa- zajmująca w budynku rodziny Szczakowskich jeden pokój, którego wyposażenie stanowiły 5-cio osobowe ławki i tablica10.

    W 1924 roku szkoła liczyła 3 oddziały do których uczęszczało 77 dzieci11.

    Ponieważ ilość dzieci zwiększała się, wynajęto dodatkowo jedną izbę u rodziny Witaków oraz salę w domu parafialnym, zatrudniono nauczycielkę- Zofię Kowalczykównę, a obowiązki kierownika szkoły powierzono L. Kałęckiemu12.

    W roku szkolnym 1928/1929 była to szkoła trzyklasowa (składająca się pięciu oddziałów) do której uczęszczało 190 uczniów. Wówczas po raz pierwszy na dokumentach widnieje okrągła pieczęć szkoły o treści: “Publiczna Szkoła Powszechna- Zerzeń”. Rok później była to już szkoła czteroklasowa, zatrudniająca czwartego nauczyciela- Wacława Wojtyszko (dotychczasowego nauczyciela z Borkowa) 13.

    W związku ze zwiększającą się ilością dzieci zaistniała potrzeba budowy nowej, większej szkoły.

         Dnia 17 kwietnia 1932 roku na zebraniu gromadzkim wsi: Zerzeń, Zbytki, Wólka Zerzeńska, Borków, Kuligów podjęto decyzję o postawieniu nowego budynku szkolnego w Zerzniu. Powołano Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli14:

       - kierownik szkoły w Zerzniu: Leonard Kałęcki

       - z Rady Gminnej: Wacław Wojtyszko i Mikołaj Figura

    - z Dozoru Szkolnego: ksiądz proboszcz Anastazy Chabowski i Bargiel Andrzej

     

    ze wsi Zbytki:       Gawryszewski Paweł (wójt gminy), Figura Walenty

    ze wsi Zerzeń:       Rogowski Stanisław (sołtys), Cieciorko Antoni

    ze wsi Borków:     Prokosiński Walenty, Bochenek Antoni

    ze wsi Wólka:       Onyszko Roman (właściciel ziemski), Ajdacki Szymon,    

                               Galle Stanisław

    ze wsi Kuligów:   Plewka Szymon.

    Podczas zebrania mieszkańcy postanowili opodatkować się w wysokości 20 złotych. Ksiądz A. Chabowski przekazał 500 zł należnych mu od gminy z tytułu wynajmu sali parafialnej . Na protokole zebrania widnieją podpisy mieszkańców wyżej wymienionych wsi15.

               Dnia 24 kwietnia 1932 roku na posiedzeniu Komitetu wybrano zarząd. Funkcję przewodniczącego powierzono Leonardowi Kałęckiemu, zastępcą został Paweł Gawryszewski, na skarbnikia wybrano ks. A. Chabowskiego, a sekretarzem został Wacław Wojtyszko16.

    Zbieraniem składek zajmowali się wyznaczeni członkowie Komitetu, posiadali oni legitymacje z pieczątką szkoły oraz specjalne kwitariusze na których potwierdzali wpłaty. Zebrane pieniądze przekazywali skarbnikowi17.

    Dodatkowe fundusze pozyskiwano z :

    ·   dobrowolnych ofiar składanych do puszek po mszy przed kościołem

    ·   loterii fantowych prowadzonych przez gospodynie z tych wsi

    ·   zabaw tanecznych urządzanych na placu szkolnym i w sali parafialnej

    ·   przedstawień teatralnych urządzanych przez kółko dramatyczne

       istniejące przy komitecie

    .   wynajmowania placu szkolnego pod karuzele i huśtawki

    · opłat uiszczanych przez właścicieli kramów wystawianych w trakcie

       odpustu18 .

    Rozpoczęcie budowy szkoły przedłużało się, ponieważ zbiórka pieniędzy przebiegała niezbyt sprawnie.

    Komitet Budowy otworzył rachunek czekowy w Komunalnej Kasie Oszczędności, współpracował z powiatowym Komitetem Budowy Szkół19.

    Budynek szkolny projektował architekt inżynier Bohdan Lewandowski. Na wszystkie roboty: murarskie, ciesielskie, szklarskie itp. ogłaszane były przetargi. Spośród ofert wybierano wykonawców najsolidniejszych i najtańszych. Członkowie Komitetu byli bardzo zaangażowani w sprawy budowy. Osobiście wybierali materiały budowlane, które były przewożone furmankami mieszkańców20.

         Dnia 4 października 1932 roku rozpoczęto roboty murarskie. Z powodu niskich funduszy ustalono, że początkowo zostaną wybudowane tylko dwie izby lekcyjne, zaś później w zależności od dopływu gotówki będą dobudowywane następne pomieszczenia. Osoby nie mogące uiścić składek mogły je odpracować przy budowie21.

    Dnia 18 grudnia 1932 r. wyświęcono budynek nowej szkoły22, a 22 grudnia 1932 roku nastąpiło jej otwarcie z udziałem Inspektora23. W latach następnych szkołę rozbudowywano.

    Dnia 9 stycznia 1934 roku przeniesiono klasy I , II i IV do nowego budynku24. Pomieszczenia szkoły zostały ubezpieczone na kwotę 10000 złotych jako własność czterech wsi25.                                                                              

    W grudniu 1934 roku ówczesny proboszcz ks. Julian Budziszewski wymówił szkole i jej kierownikowi pomieszczenia parafialne.

    W budynku szkolnym urządzano zabawy taneczne, na placu szkolnym odbywały się apele przy maszcie flagowym 27. W szkole działała drużyna harcerska składająca się z czterech zastępów, prowadzona przez Wacława Wojtyszko; założono kółko dramatyczne przedstawiające sztuki na specjalnie wybudowanej scenie. Działała biblioteka i Szkolna Kasa Oszczędności. Organizowano wycieczki krajoznawcze oraz tematyczne. Stopniowo wzrastała ilość pomocy naukowych oraz sprzętu28.

    Nauczyciele uczestniczyli w kursach, konferencjach metodycznych, lekcjach otwartych, uzupełniali wykształcenie29. Od roku 1937/1938 szkoła była Szkołą Powszechną II- stopnia. Uczęszczało do niej 236 uczniów, liczyła 6 oddziałów30.

         W 1938 postanowiono dobudować w części frontowej trzy sale: dwie na górze i jedną na dole z przeznaczeniem na szatnię, oraz mieszkanie dla kierownika31.

         We wrześniu 1939 roku z powodu wybuchu wojny nie rozpoczęto zajęć szkolnych.

    Zajęcia w szkole w Zerzniu rozpoczęły się dopiero dnia 8 stycznia 1940 roku32. Trudno jest ustalić ilu uczniów uczęszczało wtedy do szkoły, bowiem dokumentacja z tego okresu, zachowała się w stanie szczątkowym. Dnia 18 marca 1940 roku budynek szkolny zajęły wojska niemieckie33. Po zajęciu szkoły przez Niemców, nauka odbywała się w domach okolicznych gospodarzy: Madejaków, Gąsiorowskich, Sierpińskich i Gawryszewskich34. Prowadzono tajne nauczanie historii, języka polskiego, geografii, prowadzone głównie przez Leonarda Kałęckiego i Wacława Wojtyszkę35. Wójt gminy Wawer- Stanisław Krupka zorganizował dla starszej młodzieży dokształcający kurs rolniczy36.

    W sierpniu 1944 roku linia frontu przebiegała przez Zerzeń, Zbytki i Wólkę. Ludność musiała opuścić swe domostwa. Po wyzwoleniu prawobrzeżnej części Warszawy mieszkańcy wrócili na swe gospodarstwa. Budynek szkoły był całkowicie zniszczony.

    Pod koniec roku 1944 rozpoczęto jawne nauczanie dzieci. Zajęcia odbywały się w wynajętym od S. Rogowskiego budynku mieszczącym się nieopodal starej stacji kolejki w Międzylesiu. Na swoje stanowiska stawili się L. Kałęcki i W. Wojtyszko37.

     

    Idea budowy szkoły odżyła na nowo. Prowadzeniem głównych spraw organizacyjnych zajął się L. Kałęcki. Tym razem pomogły władze terenowe. Gmina Wawer i zarząd powiatowy wyasygnowały na ten cel pieniądze oraz przekazały drewniany barak. Wójt gminy- Stanisław Krupka- jeden z członków Komitetu Budowy- był bardzo zaangażowany w budowę szkoły. Cegły uzyskano z budynku dawnej szkoły oraz z innych zniszczonych domów w Warszawie38.

    Mieszkańcy pomimo trudnej sytuacji materialnej, ponownie zaczęli zbierać pieniądze na budowę szkoły. Byli na tyle hojni i pomocni, że w 1946 roku była ona już ukończona. Budynek ten był wzorowany na projekcie przedwojennym, choć nieco mniejszy. Znajdowały się w nim cztery sale lekcyjne39.

    Pod koniec 1946 roku rozpoczęły się lekcje. Była to szkoła siedmioklasowa, której kierownikiem nadal był L. Kałęcki. Na niektórych lekcjach klasy były łączone. W tym czasie grono pedagogiczne stanowili, Ewa Wojtyszko, Wacław Wojtyszko, Alicja Dindorf40.

    Brakowało szatni- uczniowie palta zostawiali na korytarzu, a obuwia nie zmieniali.

    Kierownik L. Kałęcki dążył do tego, aby szkoła była wyposażona w odpowiedni sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Starał się zainteresować uczniów historią dzielnicy, w której mieszkali.

    Jako zamiłowany fotograf prowadził przy szkole kółko fotograficzne. Ewa Wojtyszko prowadziła tzw. "bibliotekę wędrującą"- z biblioteki w Wawrze wypożyczała książki, które przywoziła do szkoły w Zerzniu i udostępniała je uczniom i mieszkańcom. "Biblioteka" cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem41.

         Szkoła rozwijała się dynamicznie. W latach pięćdziesiątych do grona pedagogicznego dołączało wielu nowych nauczycieli: Stanisława Czechowska, Władysław Świeczko, Halina Ślusarczyk, Zofia Gralak, Alicja Jankowska.

    Z powodu zwiększającej się liczby uczniów, po raz kolejny w historii szkoły kierownictwo było zmuszone wynajmować pomieszczenia na zajęcia dydaktyczne42.

           W 1957 roku na terenach działek szkolnych rozpoczęto budowę nowej szkoły, w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem: "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego"; już wówczas kierownik zaczął gromadzić sprzęty, pomoce do nowej szkoły nazywając ją "pałacem"43.

    Powołano wówczas Komitet Budowy, któremu przewodniczyła Bronisława Resz. Rada Zakładowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 50% sfinansowała budowę. Resztę funduszy zgromadzono ze składek miejscowej ludności. Oprócz wkładów pieniężnych mieszkańcy pomagali przy budowie, dowożąc materiały budowlane, porządkując teren1.

    Za budowniczego szkoły uważa się kierownika szkoły Leonarda Kałęckiego, który przez wiele lat zabiegał o godne miejsce nauki dla swoich podopiecznych. Nowa szkoła była spełnieniem jego marzeń i dążeń.

         Dnia 29 stycznia 1961 roku dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg nowego budynku. W uroczystej imprezie otwarcia, oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Dzielnicy, przedstawiciele radia i prasy oraz władz oświatowych2.

    Szkoła posiadała salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, a nawet gabinet lekarski i dentystyczny.

    Funkcję kierownika nowej szkoły pełnił nadal Leonard Kałęcki.

         W latach 1961-1963 grono nauczycielskie liczyło 9 osób. Wszyscy posiadali wykształcenie średnie. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje studjując3.

       W roku szkolnym 1960/61 do szkoły uczęszczało 279 uczniów, zaś w roku 1962/63 już 310. Szkoła liczyła 10 oddziałów. Niektóre klasy były bardzo liczne: np. klasa I-46, klasa III- 45, klasa V - 43, klasa VI- 38, pozostałe klasy ponad 25 uczniów, ale były to klasy równoległe4.

    Szkoła w tym czasie posiadała wiele nowoczesnych pomocy naukowych: rzutnik, czytnik, episkop, mikroskop, aparat projekcyjny, telewizor, magnetofon, pomoce do ortografii, wykresy pogody oraz piaskownicę. Szkoła posiadała również 50 par nart i łyżew oraz maszyny do szycia7.

    Działała świetlica szkolna8 oraz biblioteka. Opieką świetlicy objęci byli wszyscy chętni, a szczególnie uczniowie słabi w nauce oraz uczniowie nie mający odpowiednich warunków w domu. Biblioteka szkolna organizowała konkursy czytelnicze tematycznie związane z Millenium.

    Klasy młodsze otrzymywały komplety książek do klas, starsze wypożyczały książki bezpośrednio z biblioteki. Ponadto dzieci z klas młodszych prowadziły zeszyty lektur, prenumerowały czasopisma "Płomyczek" i "Świerszczyk". 9

         Wiele uwagi poświęcano również sprawom wychowawczym: szczególnie zachowaniu się dzieci na przerwach, zwiększeniu dyscypliny, kulturze zachowania. W związku z tym opracowano regulamin szkolny, a każdy z wychowawców przygotowywał jeszcze własny plan wychowawczy.

    Także sprawy zdrowia, czystości i higieny osobistej uczniów były również przedmiotem troski rady pedagogicznej. W szkole przynajmniej raz w tygodniu odbywały się kąpiele pod natryskami. Dzieci słabe i chorowite otrzymywały do picia tran10.  

    Znaczącą rolę w życiu szkoły odgrywały organizacje: Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego. Ich działalność w latach 1961-1963 przedstawia się następująco:

    Polski Czerwony Krzyż- udzielał pierwszej pomocy sanitarnej, organizował konkursów czystości oraz prowadził szkolenia sanitarne I stopnia dla klas VI, które kończyły się egzaminem12.

    Szkolna Kasa Oszczędności- obejmowała uczniów klas I -VII ; skarbnikami w klasach IV-VII byli uczniowie, w klasach I-IV wychowawcy; najbardziej systematycznie oszczędzający brali udział w losowaniu nagród, dzieci wykonywały gazetki i rysunki propagujące akcję oszczędzania, prowadzono również zbiórkę makulatury13.

    Samorząd Uczniowski - działalność rozpoczął w roku szkolnym 1962/63; w jego skład wchodzili uczniowie klas V -VII, działała w nim komisja gospodarczo- porządkowa, której celem było organizowanie dyżurów podczas przerw na korytarzach i w szatni oraz komisja oświatowo- kulturalna, która zajmowała się organizowaniem uroczystości szkolnych i pomocą słabszym w nauce14.

    ZHP- działał od roku szkolnego 1962/63. Funkcjonowały dwie drużyny zuchów w sumie skupiające 50 dzieci. Początkowo opiekunką ZHP była nauczycielka, następnie drużynowa z Hufca Praga- Południe. Członkowie organizacji urządzili Izbę Harcerską, wykonywali kukiełki do teatrzyku, opiekowali się grobami poległych15.

         W szkole działało również kółko żywego słowa oraz przysposobienie sportowe. Członkowie kółka przygotowywali recytacje wierszy tematycznie związanych z obchodzonymi rocznicami i uroczystościami szkolnymi. Przysposobienie sportowe skupiało chłopców i dziewczęta. Doskonalono i ćwiczono różne formy ruchu, sportu i gier sportowych16.

    Inauguracja roku szkolnego 1962/63 miała bardzo oryginalny przebiegu: po powitaniu dzieci i rodziców przez kierownika, wysłuchaniu przemówienia radiowego Ministra Oświaty, odbywały się pogadanki w klasach, następnie wyświetlono film. Wieczorem po wiecu, z udziałem starszej młodzieży, nastąpiło złożenie wieńców na miejscowym cmentarzu17.

    Tradycja składania przez młodzież szkolną kwiatów na grobach poległych, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przetrwała do dziś.    

         W roku szkolnym 1963/64 kierownik L. Kałęcki przeszedł na emeryturę, ale pracował w szkole jeszcze przez rok. Nowym kierownikiem od 1963 r. został Józef Lewański i pełnił tę funkcję do 1967r.

         W roku szkolnym 1965/66 rada pedagogiczna współpracowała z Podstawową Organizacją Partyjną (POP). Szczególną uwagę zwracano na kontakt z Samorządem Uczniowskim i harcerstwem. Organizacja ta miała wpływ na budżet szkolny i jego realizację18.     
       

         Rok szkolny 1965/66, co wynika z protokołów, był rokiem przygotowującym się do wymagań szkoły 8 klasowej. Szczególnie zajęto się klasami kończącymi szkołę, myślano także już o klasach pierwszych, które miały rozpocząć ośmioletni tok nauki19.

         Po raz pierwszy wystąpił przydział przedmiotów nauczania zgodnie ze specjalizacją nauczycieli, rozpoczęto organizowanie klasopracowni, wyposażając je w nowoczesne pomoce naukowe. Założono alpinarium i stację meteorologiczną20.

           W szkole powstała nowa organizacja Towarzystwo Przyjaciół Polsko-Radzieckich, działalność rozpoczął chór szkolny. W ramach PCK klasy VI brały udział w międzyszkolnym konkursie "Przez zabawę do zdrowia",

    w którym zajęły I miejsce26.

         Wyraźnie wzrosła rola świetlicy w życiu szkoły. Już na początku roku szkolnego założono, że to właśnie przy świetlicy będą działały kółka zainteresowań, Powstały:

    - kółko żywego słowa i kółko artystyczne przygotowywało ono inscenizacje, przedstawienia teatralne  

    - kółko techniczne - w jego ramach, uczniowie wykonywali prace użyteczne na rzecz szkoły, brali udział w przygotowaniu dekoracji przy szkole z okazji XIX Międzynarodowego Wyścigu Pokoju, wykonywali również modele urządzeń technicznych oraz eksponaty na wystawę polsko-czechosłowacką, która została zorganizowana na terenie szkoły27

    - kółko krawieckie - na zajęciach, którego uczono obsługi maszyn, kroju i szycia (uszyto 5 bluzek, 3 fartuchy, 8 spódnic, 5 sukienek) 28

    - kółko geograficzne - zorganizowało 5 wycieczek krajoznawczych.

         Znacznie rozszerzyła swoją działalność biblioteka szkolna, bowiem korzystali z niej nie tylko uczniowie, ale także absolwenci i mieszkańcy.

         W ramach współpracy szkoły z rodzicami organizowano nie tylko comiesięczne spotkania, ale także prowadzono wywiady środowiskowe z udziałem trójek klasowych. Ponadto organizowano dla rodziców wystawy prac twórczych dzieci29.  

         Po odejściu kierownika J. Lewańskiego w 1967 roku jego następcą został Jerzy Gołąb, który pełnił tę funkcję do 1972 roku.

       Z okazji 10- lecia powstania szkoły odbyło się zebranie rady pedagogicznej na temat " Osiągnięcia Polski Ludowej w dziedzinie oświaty na terenie Zerznia" z udziałem byłego kierownika L. Kałęckiego, przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego i radnych31. Radę zapoczątkowano uroczystym apelem poświęconym Rocznicy Wyzwolenia Warszawy. Większość czasu poświęcono na dyskusję związaną z rozbudową budynku szkolnego. Podczas zebrania wspólnie zastanawiano się nad nadaniem szkole imienia, ale ostatecznie sprawę pozostawiono otwartą.      

               W roku szkolnym 1969/70 do szkoły uczęszczało 315 uczniów w 11 oddziałach. Grono nauczycielskie liczyło wówczas około 15 osób32. W miejsce poprzednich komisji powołano zespoły: polonistyczny, matematyczno- przyrodniczy i zespół klas młodszych. Praca wychowawcza szkoły oparta była głównie na pracy Samorządu Uczniowskiego, który współpracował z organizacjami szkolnymi. Do głównych zadań Samorządu należało: organizowanie dyżurów w całej szkole; kontrola działalności poszczególnych agend, organizowanie samopomocy koleżeńskiej; organizowanie uroczystości szkolnych, związanych z obchodzonymi świętami34.

          W roku szkolnym 1969/70 w każdej klasie, odbywały się zajęcia związane z tematyką " tydzień kultury na jezdni". W ramach realizacji tego hasła przeprowadzano pogadanki w klasach, wykonywano prace plastyczne, w klasach młodszych przeprowadzano lekcje praktycznego zachowania się pieszych na jezdni. Uczniowie klas V zdobywali karty rowerowe35.

    W tym roku zmniejszyła się ilość kółek zainteresowań. Pozostały tylko: plastyczne, krawieckie, matematyczne, recytatorskie, chemiczne.

         Po okresie kierowania szkołą przez J. Gołąba, przez dwa miesiące dyrektorem szkoły była Alicja Ballue, która stworzyła tradycję pasowania na ucznia, wprowadzoną później przez władze oświatowe do ceremoniału szkolnego. Uzasadniła to tak:

    “Dotychczas uczniowie wstępujący po raz pierwszy w progi szkoły otrzymywali wyprawki i tarcze. Ponieważ w tym dniu są oni zbyt zaszokowani i to nie sprawia na nich dużego wrażenia, należałoby uroczystość im poświęconą przenieść na drugą połowę września, gdy będą już po okresie przygotowawczym. Byłaby to wówczas uroczystość “pasowania na ucznia” przy udziale chóru” 37.

    Działania podjęte przez A. Ballue kontynuowała Barbara Pośpiech, która była dyrektorem szkoły do 1974 r.

    W porównaniu z latami sześćdziesiątymi znacznie zmniejszyła się ilość uczniów w poszczególnych klasach (19 - 27); jedynie klasa VIII, liczyła 36 uczniów38. Grono nauczycielskie liczyło około 12 osób.

         Dostrzega się większą rolę Komitetu Rodzicielskiego i jego pomoc finansową dla dzieci (zakup odzieży, dofinansowanie wycieczek) 43.

         Od roku 1974 dyrektorem szkoły była Alicja Jankowska, nauczycielka języka polskiego pracująca w szkole zerzeńskiej od 1957r.

           W szkole rokrocznie odbywało się wiele uroczystości szkolnych, których poziom z roku na rok bardzo się podnosił, związane one były z rocznicami państwowymi i aktualnymi wydarzeniami. Akademie uświetniał występ chóru szkolnego, który brał również udział w konkursie chórów “a Capella” zajmując wysokie miejsca. Podczas uroczystości stosowany był ceremoniał szkolny, który podobnie jak cotygodniowe apele stał się tradycją szkolną. Oprócz udziału w uroczystościach na terenie szkoły, młodzież brała udział w imprezach pozaszkolnych, zdobywając uznanie i pochwały za przygotowanie programu49.

         W latach 1974-81 organizowano wiele wycieczek krajoznawczych oraz wycieczek związanych z programem nauczania, a dofinansowywał je Komitet Rodzicielski, dzięki czemu uczestniczyły w nich całe zespoły klasowe. Fundusze Komitetu Rodzicielskiego pochodziły w większości z organizowanych zabaw karnawałowych.

             W latach 1974-81 dwukrotnie nastąpiła zmiana organizacji pracy szkoły.

    W roku szkolnym 1974/75 w skład szkoły weszły dwa oddziały klas specjalnych (VI, VIII) z rozwiązanej szkoły przy ulicy Paryskiej 25.  

    Zwiększyła się ilość kadry nauczycielskiej o trzy osoby (razem 15 nauczycieli), a oddziałów było 12 w tym jedno ognisko przedszkolne. Liczba uczniów wynosiła 243- w tym 22 z klas specjalnych.

    "Pomysł przeniesienia VIII klas specjalnych nie był pomysłem szczęśliwym, gdyż większość uczniów mająca kontakt ze światem przestępczym miała wyraźnie zły wpływ na pozostałą młodzież. Uczniowie klasy VI sprawiali mniej trudności"52.

    Nauczyciele stwierdzili: “klasy specjalne mogą funkcjonować w normalnej szkole pod warunkiem, że będą istniały w niej od początku"53. Taka sytuacja trwała przez rok.

               W roku 1977/78 nastąpiła ponowna zmiana organizacji szkoły: połączono dwie szkoły: Szkołę Podstawową Nr 135 ze Szkołą Nr 109 w Zerzniu.

             W 1987 roku funkcję dyrektora objęła Elżbieta Pawelska.

             W maju 1989 szkoła otrzymała imię Batalionów Chłopskich oraz sztandar.

    Tradycją szkoły stały się organizowane corocznie Konkursy Wiedzy o Patronie oraz obchodzone w maju Święto Szkoły. Od 1993 roku najwybitniejsi uczniowie otrzymują Nagrodę Patrona Szkoły.

         W roku szkolnym 1992/93 funkcję dyrektora szkoły objął Stefan Dejneka, wówczas to została ustanowiona Nagroda Rady Pedagogicznej -była przyznawana klasie uzyskującej najlepsze wyniki w nauce, a jej fundatorem był Komitet Rodzicielski oraz Nagroda Dyrektora Szkoły dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze oceny.

           W 1993 roku został opracowany własny Statut Szkoły, a rok później Kodeks Ucznia.

               W roku szkolnym 1994/95 uczniowie pod opieką Barbary Siupy zdobyli II miejsce w gminnym współzawodnictwie sportowym, a rok później I miejsce.

    W roku szkolnym1995/96 uczniowie zajęli I i III miejsce oraz wiele wyróżnień w konkursie otwartym na „Herb Gminy Warszawa-Wawer” organizowanym przez Burmistrza Gminy.

         W roku 1997 rozstrzygnięty został konkurs na „Logo szkoły”. Za najlepszy uznano projekt zaprezentowany przez uczennicę Annę Stalkę.

           Ważnym krokiem szkoły ku nowoczesności było zorganizowanie pracowni komputerowej i komputeryzacja biblioteki w roku 1996.

           W 1997 roku uczniowie szkoły zdobyli I, III i V miejsce w Gminnym Konkursie „Najlepszy UCZEŃ-SPORTOWIEC”.

                 W 1996 roku szkoła przystąpiła do Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Działanie w ramach tej sieci ma na celu troskę o zdrowie całej społeczności szkolnej i dążenie do stworzenia szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

                 Szkoła utrzymuje stały kontakt z kombatantami Batalionów Chłopskich. Organizowane są spotkania i wycieczki szlakiem Batalionów Chłopskich. To właśnie byli żołnierze Batalionów Chłopskich ufundowali szkole tablicę pamiątkową z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia, która odsłonięta została w 1999 roku.

                 W listopadzie 2001 roku odbyła się uroczystość z okazji 40 lecia szkoły- wówczas to uroczyście otwarto nowe skrzydło szkoły.

      

    Przypisy
    _________________________

     

    1Ks. Waldemar Wojdecki, Historia kościoła i parafii Zerzeń
    Warszawa 1970. Maszynopis w zbiorach parafialnych 
    2Tamże, s. 1
    3Tamże, s. 1
    4Tamże, s. 1
    5Tamże, s. 1
    6Patrz aneks
    7Ks Waldemar Wojdecki, Historia..., s. 3
    8Tamże, s. 4
    9Tamże, s. 7
    10Tamże, s. 8
    11Tamże, s. 10
    12Wywiad z p. Marianną Sagier przeprowdzony w dniu 6.X.1996
    Zapis rozmowy w posiadaniu autorki pracy.
    13Ks Waldemar Wojdecki, Historia..., s. 18
    14Księga protokołów Komitetu Budowy Szkoły w Zerzniu z lat 1932-1938 
    15Wywiad z p. Ewą Wojtyszko przeprowadzony w dniu 18.II.1997
    Zapis rozmowy w posiadaniu autorki pracy.
    16Wywiad z p. Tadeuszem Sagierem przeprowadzony w dniu 
    25.IX.1996. Zapis rozmowy w posiadaniu autorki pracy.
    17Dzieje Pragi, Praca zbiorowa PWN Warszawa 1970, s. 495
    18Kronika Szkoły Podstawowej Nr 109 z lat 1960-1962


     

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 261
 • Galeria zdjęć

   brak danych