• aktualizacja : 29 03 2021 23:05

    Harmonogram działań w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH prowadzonych przez m.st. Warszawę  
    w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

    Harmonogram_w_SP.doc_2021.pdf

     

    Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
    w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 
    do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

     harmonogram_dzialan_kandydata_2021.doc-1.pdf


     

    • OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 17 MARCA, 2021 - 10:00
     ZAKTUALIZOWANY: WTOREK, 23 MARCA, 2021 - 09:53

     Wybierz szkołę dla siebie" - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

      

     ""

     Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

     W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”.

     Dodatkowo dowiecie się z niego o bursach, internatach a także szkołach specjalnych. Zapraszamy do lektury i życzymy najlepszych wyborów.

     Czas na Wasze decyzje. Powodzenia!

     Pliki do pobrania: PDF icon Informator "Wybierz szkołę dla siebie" - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

    • aktualizacja : 29 01 2021 20:05

      

     terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

     Warszawa, 28 stycznia 2021 r.

      

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


     Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

      

     Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

     Najważniejsze informacje

     • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
     • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
      o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
     • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
     • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
     • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
      o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
      o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
     • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
      w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
     • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
     • Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
      (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
     • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
     • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
     • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      

     Departament Informacji i Promocji

     Ministerstwo Edukacji i Nauki

      

      
     aktualizacja : 22 01 2021 20:05
      
      
     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

      Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian.


      

    • Zapraszamy  do zapoznania się z portalem 

    •                                                

     Portal www.wybieramszkole.pl, dedykowany dla uczniów m.st. Warszawy,  ma na celu ułatwienie poszukiwania właściwej szkoły/klasy średniej podczas rekrutacji na rok 2020/2021. Funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:- typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),- lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),- rankingach,- przedmiotach rozszerzonych.Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 279
 • Galeria zdjęć

   brak danych