• Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

    • aktualizacja : 24 03 2020 15:35

     inf_na_strone_nr_4.docx

     W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom  hasła dostępu poprzez  DZIENNIK LIBRUS.

     Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

      

     Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

     Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.


      

    • Harmonogram zapisów

    • Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
     Harmonogram zapisów

     harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2_kor.docx

     Data

     Etap zapisów/czynność rodzica

     od

     do

     23 marca

      

     25 marca

      

     Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
     w elektronicznym systemie zapisów

     25 marca
     od godz. 9.00

      7 kwietnia
     do godz. 24.00

     Wypełnienie wniosku w systemie

     Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

      

      

     27 kwietnia

     godz. 12.00

     Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
     również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
     na adresy e-mail.

      

     28 kwietnia

      

      

     11 maja

     Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

      

     14 maja

     godz. 12.00

      

     Informacja o przyjęciu dziecka

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

     Elektroniczne postępowanie uzupełniające

     14 maja

     godz. 13.00

     Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

     14 maja
     od godz. 13.00

      18 maja
     do godz. 24.00

     Wypełnienie wniosku w systemie

     Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

     25 maja

     godz. 12.00

      

     Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
     również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
     na adresy e-mail.

      

     26 maja

      

      

     8 czerwca

     Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


     12 czerwca

      

      

     Informacja o przyjęciu dziecka

     Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

     15 czerwca

     godz. 13.00

     Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
     Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.


      

    • Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

    • Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.docx


     Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

     Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

     Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

     TURNUS

     Terminy

     do zadeklarowania

     w  systemie

     Okres

     I

     1.

     1 – 3 lipca

     2.

     6 – 10 lipca

     3.

     13 – 17 lipca

     II

     1.

     20 – 24 lipca

     2.

     27 – 31 lipca

     3.

     3 – 7 sierpnia

     III

     1.

     10 – 14 sierpnia

     2.

     17 – 21 sierpnia

     3.

     24 – 31 sierpnia

     Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

     1. Zasady ogólne
     1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
      i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
      m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
     2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
     3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
     4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
      i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
      Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
     1. Dostęp do systemu zapisów
     1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
     • hasła przekazanego rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających
      do przedszkola/szkoły przez dyrektora danej placówki, bez konieczności składania wniosku,

     lub

     • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

      

     Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

      

     1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
     • uzupełniają dane dziecka,
     • wskazują:
     • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
     • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
      w kolejności od najbardziej preferowanego,
     • zapisują wniosek w systemie,
     • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF).

      

     Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

     Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

     • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
     • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
     • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
     1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
     1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
      w cz. I pkt 4.
     2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
     • wnioski dotyczące rodzeństw,
     • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
     1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
      w harmonogramie.
     2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
      od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

     - lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
     od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
     z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
     przez OPS.

     1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
     2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
      w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
     3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
  • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY