• TYSIĄCLATKA

   • 1957

    Rozpoczęcie robót na placu budowy gmachu tysiąclatki.

    W 1957 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” postanowiono zbudować nową placówkę. Na terenach działek szkolnych rozpoczęto budowę szkoły, PowołanoKomitet Budowy, któremu przewodniczyła Bronisława Resz-przewodnicząca Rady Zakładowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

    Na placu budowy

    Rada Zakładowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 50% finansowała budowę. Resztę funduszy zgromadzono ze składek miejscowej ludności. Oprócz wkładów pieniężnych mieszkańcy pomagali przy budowie, dowożąc materiały budowlane, porządkując teren.

     

     


     

   • 1960

   • Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty nowej szkoły „TYSIĄCLECIA” w Zerzniu nastąpiło dnia 10 kwietnia 1960 roku.

     Z kart kroniki -komentarz i fotografie - Leonard Kałęcki Viceprzewodnicząca Stołecznej Rady Narodowej ob. Kartasińska przemawia i odczytuje akt. Podpisuje akt ob. Bronisława Resz przewodnicząca Stołecznej Komisji Budowy. Przewodniczący ob. Łysiak przyjmuje akt do podpisu . Wmurowanie aktu w fundamenty szkoły- ob. Kartasińska.Wmurowanie aktu Przewodniczący DRN ob. Król. Przemawia ob. Resz Bronisława.Przemawia w imieniu Kom. Budowy Szkoły ob. Lubański .Dzieci szkolne złożyły kwiaty prezydium(Baśka Gawryszewska). Duże brawa dla organizatorów uroczystości .Wygłasza wiersz ucz. Prokosińska Zofia .Wygłasza wiersz ucz. Plewko Wiesława. Przemawia ob. Łysiak Józef. Dzieci szkolne dziękują za szkołę. Wych. ob. Dindorf. Chór szkolny prowadzi ob. Świeczko


     

   • 1961

   • 29 stycznia 1961 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Dzielnicy, radia, prasy i władz oświatowych. Nie zabrakło oczywiście dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy swój wolny czas w okresie ferii zimowych poświęcili na przygotowanie uroczystości. W roku szkolnym1960/61 do szkoły uczęszczało 279 uczniów.

     

     

     


     

   • 1962

   • W roku 1962/63  już 310. Szkoła liczyła 10 oddziałów. Niektóre klasy były bardzo liczne:  np. klasa I-46, klasa III- 45, klasa  V - 43, klasa VI- 38, pozostałe klasy ponad 25 uczniów, ale były to klasy równoległe. Inauguracja roku szkolnego 1962/63 miała bardzo oryginalny przebieg: po powitaniu dzieci i rodziców przez kierownika, wysłuchaniu przemówienia radiowego Ministra Oświaty,odbyły się pogadanki w klasach, następnie wyświetlono film. Wieczorem po wiecu, z udziałem starszej młodzieży, nastąpiło złożenie wieńców na miejscowym cmentarzu. Tradycja składania kwiatów na grobach poległych przez młodzież szkolną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przetrwała do dziś.

    W szkole powstała nowa organizacjaTowarzystwoPrzyjaciół Polsko-Radzieckich, działalność rozpocząłchór szkolny pod opieką Jozefa Nowaka.

     


     


     

   • 1965

   • Rok szkolny 1965/66,   był rokiem przygotowań do wymagań szkoły 8 klasowej. Zajęto się szczególnie klasami kończącymi szkołę, myślano także już o klasach pierwszych, które miały rozpocząć ośmioletni tok nauki. Po raz pierwszy wystąpił przydział przedmiotów nauczania zgodnie ze specjalizacją nauczycieli. Rozpoczęto organizowanie klasopracowni, wyposażając je w nowoczesne pomoce naukowe. Założono alpinarium i stację meteorologiczną.

     

     
   • 1971

   • Z okazji 10- lecia powstania szkoły odbyło się zebranie rady pedagogicznej na temat" Osiągnięcia Polski Ludowej w dziedzinie oświaty na terenie Zerznia"z udziałem byłego kierownika L. Kałęckiego, przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego i radnych. Radę zapoczątkowano uroczystym apelem poświęconym Rocznicy Wyzwolenia Warszawy. Podczas zebrania wspólnie zastanawiano się nad nadaniem szkole imienia, ale ostatecznie sprawę pozostawiono otwartą. Większość czasu poświęcono na dyskusję związaną z rozbudową budynku szkolnego. Zaproponowano zbiórkę pieniędzy.

     


     

   • 1974

   • W roku szkolnym 1974 /75 w skład szkoły weszły dwa oddziały klas specjalnych (VI, VIII) z rozwiązanej szkoły przy ulicy Paryskiej 25. Zwiększyła się kadra pedagogiczna (liczyła 15 nauczycieli). Do szkoły uczęszczało 243 ucznióww tym 22 z klas specjalnych. Oddziałów było 12, w tym jedno ognisko przedszkolne.


     

     


     

   • 1973

   • Już w roku szkolnym 1973/74 odbywały się rady problemowe, których tematem było min. wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży. Do szkoły uczęszczało 215 ucznióww 9 oddziałach. Grono nauczycielskie liczyło około 12 osób. W porównaniu z latami sześćdziesiątymi znacznie zmniejszyła się ilość ucznióww poszczególnych klasach (19- 27);jedynie klasa VIII liczyła 36 uczniów.
   • 1989

   • 2 MAJA 1989 uroczystość nadania szkole imienia batalionów Chłopskich 

    poczet sztandarowy- chorąży –Karol Lubaniak

    asysta- Małgorzata Wojda, Joanna Sakowska

     

    Dziś malujemy pieśnią, wierszem, słowem powszedni trud żołnierski. Malujemy romantykę czasu, gdzie każda komenda, każdy  

       wystrzał, każda partyzancka pogawędka stawała się historią”

       Maciek Lepianka ucz. kl. IVa

   • 1996

   • W roku 1996 pojawił się komputer w bibliotece - zakupiono program biblioteczny MOL. Bardzo szybko, dzieki pomocy uczniów i zaangażowaniu bibliotekarki  udało się wprowadzić informacje o książkach , także od roku szkolnego 1997/98 szkolna biblioteka, jako pierwsza w gminie została skomputeryzowana.

    Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły oraz wsparciu Rady Szkoły powstała pracownia komputerowa.

   • 1996

   • Od 1996 roku małymi krokami organizowano "zieloną klasę"   , sadzono nowe drzewka, krzewy i kwiaty - obecnie zamieniła się ona w nowe skrzydło szkoły

     


     

   • 1993

   • Święto Wiosny -Nadejście wiosny obchodzone po raz pierwszy w roku 1993 wspólnie przez uczniów, nauczycieli i rodziców stało się szkolną tradycją.

   • 1993

   •  

    Od 1993 roku najwybitniejsi uczniowie otrzymują Nagrodę Patrona Szkoły

     

    Laureaci Nagrody

   • 1992

   • W roku szkolnym 1992/1993 funkcję dyrektora szkoły objał Stefan Dejneka. Ustanowiono: Nagrodę Rady pedagogicznej i Nagrodę Dyrektora Szkoły.

   • 1992

   •  

    Pierwszy numer szkolnej gazetki ukazał się w roku 1992. Przygotowali go uczniowie kl. Vi pod opieką księdza piotrka klimka. W konkursie na tytuł gazetki zwycięzyła :: "BUDA" . Pod takim tytułem gazetka zaczeła się ukazywać od numeru 4. W latach 1992-1996 redakcja szkolnej gazetki korzystała z komputera (na plebani) oraz szkolnego kserografu .

   • 1996

   • W  1996 uczniowie zdobyli I i III miejsce oraz wyróżnienia w Konkursie na Herb Gminy Warszawa-Wawer. Powstała wówczas SZKOLNA GALERIA.

   • 1997

   • W roku 1997 rozstrzygnięty został konkurs na "Logo szkoły". Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Joanny Witomskiej  pierwsze miejsce przyznała Anecie Maliszewskiej ; w plebiscycie publiczności zwycięzyła praca Anny Stalki - i jej "słoneczko" stało się oficjalnym znakiem rozpoznawczym szkoły.

   • 1999

   • 8 MAJA 1999 uroczyście obchodzono 10 rocznicę nadania imienia. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiatkowej tablicy ufundowanej przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy Bch. Odczytano Akt Erekcyjny oraz Posłanie od Komendanta Głownego Gen. franciszka kamińskiego. Miała miejsce UROCZYSTA AKADEMIA. Relacje z uroczystości zamieściła szkolna gazetka

   • 2000

   • W latach 2000-2001 dobudowano nowe skrzydło. wyposażono je w nowoczesny sprzęt. Znalazła tu miejsce druga sala komputerowa, pokoje administracyjne, sale dla sześciolatków, odpowiednio wyposażona biblioteka.

   • 2001

   • Obchody 40 lecia szkoły - uroczyste otwarcie nowego skrzydła.

   • 2011

   • Konkurs "Uwolnijmy nasze dzieci od dymu nikotynowego".

   • 2009

   • Obchody 20 lecia nadania imienia .

   • 2011

   • Obchody 50 lecia "TYSIĄCLATKI" .

    LINIA OTWOCKA  - rami - Jubileusz. Dwa budynki, jedna szkoła, wiele wspomnień

    Opublikowano: poniedziałek, 10, październik 2011 21:27

    tn szko Nie każdy już pamięta, a niektórzy może nie wiedzą, że aktualny budynek szkoły 109 na ul. Przygodnej składa się z 2 części, a obecny stan i ujednoliconą elewację uzyskał dopiero w latach 2000/2001. Wcześniej przez lata była tylko ta część, na której znajduje się tablica przypominająca, ze powstała ona w latach1960/61

    Jakby sięgnąć do historii Państwa Polskiego i polityki lat 60-tych, to dowiemy się o akcji " Tysiąc Szkół na Tysiąclecie". Mija dokładnie poł wieku od lat, w których jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne "Tysiąclatki". Jedna z nich była i jest do tej pory Szkołą Podstawową Nr 109, której w 1989 roku nadano imię Batalionów Chłopskich. Pierwszy rocznik opuścił mury "Tysiąclatki" w roku szkolnym 1960/1961. Wśród uczennic była m.in. mała Ela Gilak, która potem jako Elżbieta Zielińska pracowała tu przez lata będąc nauczycielką historii. Dziś - po krótkiej przerwie - w związku z przejściem na emeryturę - znowu naucza dzieci i tak wspomina te lata: "Tu, gdy miałam 7 lat, zaczęła się moja przygoda za szkołą. Kierownikiem szkoły był p. Leonard Kałęcki. Postać bardzo zasłużona dla oświaty w Zerzniu, gdyż był nauczycielem i budowniczym nie tylko Tysiąclatki, ale dwóch jej poprzedniczek. Tę jednak ukochał najbardziej i nazywał ją Pałacem, bo była taka duża i piękna, jak na tamte czasy. Pan Kałęcki spędzał w szkole wiele czasu. Zdarzało się, że pracował nawet w wakacje. Był bardzo wymagający, ale traktował wszystkich po ojcowsku - z troską, choć rygorystycznie. Zależało mu na prestiżu szkoły i podnoszeniu poziomu nauki. Gromadził liczne pomoce naukowe, których nazwy brzmią dziś nieco archaicznie, jak episkop, mikroskop, magnetofon, aparat projekcyjny, czy maszyna do szycia. Na stanie szkoły były też narty i łyżwy, które uczniowie mogli wypożyczać. W szkole przynajmniej raz w tygodniu odbywały się apele poranne, a także miały miejsce kąpiele pod natryskami. Te drugie, by podnieść stan higieny wśród uczniów. Nie sposób nie pamiętać regularnych wizyt w klasach pani higienistki. Niektóre dzieci, szczególnie te słabsze i bardziej chorowite, otrzymywały do picia tran, by wzmocnić zdrowie i odporność. Pamiętam, że w szkole działały takie organizacje jak SKO , PCK, ZHP, no i Samorząd Uczniowski. Istniały liczne koła zainteresowań, jak kółko żywego słowa, artystyczne, zajęć praktycznych, plastyczne, fotograficzne, czy sportowe. Ważną role odgrywała świetlica i biblioteka. Poza p. Kałęckim, który w latach 60-tych przeszedł na zasłużoną emeryturę, mam jeszcze w pamięci moich innych nauczycieli, jak p. Dindorf, p. Karczewską, p. Bojakowską, czy p. Świeczko, który uczył muzyki, grał na skrzypcach i prowadził chór szkolny. Nie sposób zapomnieć mojej wychowawczyni, p. Zofii Gralak oraz p. Alicji Jankowskiej -wychowawczyni klasy równoległej do mojej. Ta druga była potem wieloletnią dyrektorką tej szkoły.  Z sentymentem powracam do tamtych lat szkolnych, w których nosiłam -jak wszyscy - granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem, a na rękawie tarczę z dumnym numerem 109. Kocham do dziś moją szkołę, bo z nią związałam prawie całe moje życie i z łezką w oku czekam na jej kolejny Jubileusz". Dziś szkoła wygląda zupełnie inaczej. Jest kolorowa, duża (ciągle za mała) i nowoczesna. Uczy się w niej ponad 500 dzieci, a stanowisko dyrektora od prawie 20 lat pełni dzielnie p. Stefan Dejneka, równie oddany tej placówce, jak wspomniany wcześniej pierwszy kierownik- p. Ignacy Leonard Kałęcki. Na zakończenie swoich wspomnień pani Zielińska napisała: " Mam nadzieję, że kolejni absolwenci będą tak samo kochać naszą starą i nową budę jak ja".  I oby tak było, czego należy życzyć nie tylko z okazji jubileuszu 50-lecia, na który Tysiąclatka zaprasza w dniach 14-15 października 2011 r. Będą oczywiście przywołane lata 60! Nie może być inaczej! Niech odżyje wspomnień czar!

    _______________________________________________________________________

    | 20 października 2011| Hanna KOWALSKA Święto szkoły z tradycjami – Dzień Edukacji Narodowej w SP 109

    Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej dla Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Zerzniu był wyjątkowy – tego dnia odbył się jubileusz 50-lecia szkoły. Choć tak naprawdę 50 lat istnieje jedynie obecny budynek szkoły – został wybudowany w 1961 roku w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie” (tysiąclecie istnienia państwa polskiego) - a sama szkoła znacznie dłużej. Jej historię przedstawiliśmy Państwu TUTAJ.

    Święto zerzeńskiej podstawówki rozpoczęło się występem artystycznym dzieci, w przepięknie na tę okazję udekorowanej sali gimnastycznej. Gdyby nie podłoga z wyrysowanymi liniami do gier zespołowych, praktycznie nie można byłoby poznać, że to sala gimnastyczna – wysiłek stworzenia z niej na ten dzień sali widowiskowej zaowocował w stu procentach. Na szczególną uwagę zasłużyło tło sceny, które stanowił dużych rozmiarów rysunek dawnego budynku szkoły. Akademia szkolna nie była standardową deklamacją okolicznościowych wierszy i odśpiewaniem takich piosenek. Było to przedstawienie, którego treść stanowiło szukanie przez uczniów pomysłów na uczczenie jubileuszu szkoły, przeplatane pomysłowymi przeróbkami znanych piosenek na utwory traktujące o rocznicy. Znalazł się wśród nich także wakacyjny hit muzyczny „Radio Hello” grupy Enej. Scena szkolna gościła również Chór Wawerski, który uroczyście odśpiewał hymn narodowy, pieśń „Gaude Mater Polonia” i hymn szkoły, ale także piosenki z repertuaru rozrywkowego.

    Widownię po brzegi wypełnili nie tylko rodzice uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły, nauczyciele i inne osoby zawodowo z nią związane, ale też dawni pracownicy szkoły, jej absolwenci i przyjaciele, a także liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele Dzielnicy Wawer wraz z zastępcą burmistrza –panem Przemysławem Zaboklickim, przedstawiciele patrona szkoły, m.in. prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich - mgr Stanisław Ozonek, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty – pani Agnieszka Żak i wiele innych znamienitych osób.

    Po części artystycznej nastąpiła ta bardziej oficjalna z przemówieniami, w których goście złożyli serdeczne życzenia dyrekcji i pracownikom „jubilatki”. Z pewnością bardzo miłą chwilą dla dyrektora - pana Stefana Dejneki - był „otwarty mikrofon”, w ramach którego kolejne osoby, niezapowiedziane w programie uroczystości, przekazywały wyrazy uznania dla placówki, okolicznościowe upominki i również najserdeczniejsze życzenia na przyszłe lata. Nie zabrakło indywidualnych nagród i wyrazów uznania ze strony dyrekcji dla byłych i obecnych pracowników szkoły oraz osób z komitetu rodzicielskiego. Nastrój wzruszenia i czar wspomnień rozprzestrzeniał się, pozytywnie „zarażając” wszystkich.

    Poza akademią i poczęstunkiem, na którym nie mogło oczywiście zabraknąć imponującego tortu i gromkiego „Sto lat”, szkoła przygotowała wystawy: w piwnicy można było obejrzeć przedmioty codziennego użytku, prasę i książki z dawnych lat, na drzwiach klas odtworzono starą numerację sal, ustawiając przed drzwiami ich ówczesne wyposażenie, w bibliotece można było oglądać oryginalną wystawę „Elementarze świata”, gdzie autentycznie zgromadzono te pierwsze dziecięce podręczniki ze wszystkich kontynentów, a w sali komputerowej wyświetlane były z rzutnika zdjęcia ze szkolnej kroniki – począwszy od skanów bardzo starych zdjęć, a skończywszy na najnowszych fotografiach. Płytę ze zdjęciami można było nabyć jako cegiełkę na utworzenie w bibliotece SP 109 „Bromboteki” (o projekcie tym pisaliśmy w ósmym (majowym) numerze „WWS”, numer do pobrania w archiwum wydań drukowanych).

    Następnego dnia kontynuowano świętowanie jubileuszu na sportowo i rozrywkowo, odbyły się m.in. rozgrywki finałowe Mini Euro 2012 czyli turnieju piłkarskiego o puchar dyrektora szkoły, w którym startowały drużyny ojców uczniów szkoły w barwach reprezentacji krajów europejskich. Wieczorem można było potańczyć na balu "Te szalone lata 60-te", na którym obowiązywały stroje z epoki.

    Ostatnim akcentem rocznicowym będzie "Jubileuszowa wycieczka integracyjna" Rady Pedagogicznej do Sandomierza w najbliższy weekend.

    Redakcja „Wawerskich Wiadomości Sąsiedzkich” życzy Szkole Podstawowej Nr 109 wielu sukcesów i radości w dalszej pracy.

    | 6 października 2011| BM Jubileusz 50+ Szkoły Podstawowej nr 109

    Zbliża się doroczne święto oświatowe – Dzień Edukacji Narodowej, zwany kiedyś Dniem Nauczyciela. To dobra okazja, by zapoznać się z historią jednej ze szkół na naszym terenie, która właśnie w dniach 14–15 października br. będzie świętowała swój jubileusz. Jaki to jubileusz, widać w tytule, i tu małe wyjaśnienie, skąd wziął się plus: plus znaczy więcej i o tym „więcej” warto się dowiedzieć przy takiej okazji

    Zacznijmy od początku. Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na terenie Zerznia i okolicy pochodzą już z początków XVII wieku, kolejne z XIX wieku, a w dokumentach wymienia się takie – nieużywane już dziś – określenia szkoły jak: parafialna, elementarna, powszechna czy ochronka.

    Niewiele jest informacji szczegółowych z tamtych zamierzchłych czasów, warto jednak przybliżyć historię późniejszą, bo sięgającą lat międzywojennych. Wtedy właśnie pojawia się po raz pierwszy okrągła pieczęć szkoły o treści „Publiczna Szkoła Powszechna – Zerzeń”. To niesamowite, że są wśród nas tacy ludzie – jak choćby pani Leokadia Filipowicz z d. Bochenek – którzy pamiętają ten czas i z łezką w oku wspominają swoich nauczycieli, a zwłaszcza ulubionego, wyjątkowego – Wacława Wojtyszkę, czy ówczesnego kierownika szkoły, Leonarda Kałęckiego. To oni dwaj wraz z innymi nauczycielami oraz okolicznymi mieszkańcami – wobec rosnących potrzeb – zabiegali o budowę nowej szkoły na tym terenie. Założyli w latach 30. Komitet Budowy Szkoły i udało im się zrealizować inwestycję. Już w 1935 roku dzieci mogły przekroczyć próg skromnej, ale nowej szkoły. Była ona przez kilka kolejnych lat rozbudowywana, by sprostać rosnącym ciągle potrzebom.

    Wybuch wojny przerwał te prace, ale nie zniweczył planów. Mimo toczących się na tym terenie działań wojennych trwało tajne nauczanie. Dzieci marzyły jednak cały czas o powrocie do szkoły. Niestety budynek szkoły zajęli Niemcy, by ostatecznie zniszczyć go całkowicie w czasie Powstania w 1944 r. Niezłomni mieszkańcy i nauczyciele nie odpuścili. Ich dzieci musiały się gdzieś uczyć. Odżyła idea kolejnej budowy. Prawie na gruzach tej przedwojennej, bo tej nie dało się już podnieść, piął się do góry nowy budynek szkoły. Cegły z rozbiórki starej szkoły posłużyły jako budulec. Był więc w tej nowej jakby fragment starej. Ta nowa inwestycja bazowała też na starym projekcie, który się zachował, ale ze względu na okrojone środki wybudowano skromniejszy budynek. Lekcje ruszyły już na przełomie 1946/47 roku. Był to wielki sukces wszystkich zabiegających o szkołę ludzi. Tętniło w niej życie, a gwar dzieci, których ustawicznie przybywało, cieszył nauczycieli i znowu mobilizował do dalszych działań, również budowlanych. Intensywnie myślano o tym w latach 50. I zaistniała taka możliwość.

    Wielkimi krokami zbliżał się jubileusz 1000-lecia chrztu Polski. Episkopat Polski przygotowywał kilkuletnie obchody kościelne. Przeciwwagą dla nich były świeckie obchody, w ramach których rzucono m.in. hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, by czynem uczcić 1000-letnią historię państwa polskiego. Ówczesny kierownik szkoły, Leonard Kałęcki, jakby tylko na to czekał. Od razu przystąpił do akcji. Jedną z tysiąclatek zaczęto budować właśnie w Zerzniu. Pierwszy dzwonek w nowym budynku zadźwięczał w 1961 roku. Wszyscy byli z tego dumni, a niektórzy nazywali nową szkołę pałacem – tyle tam było sal i pomieszczeń.

    Jak nietrudno obliczyć – mija właśnie dokładnie 50 lat od tego momentu. Szkoła od dawna nie przypomina pałacu, ale nadal służy dzieciom i ma dalszą swoją historię, również budowlaną. W latach 2000-2001 została bowiem rozbudowana i zyskała nową, ujednoliconą elewację. Już nie wygląda jak typowa tysiąclatka sprzed 50 lat, ale przypomina o tym pamiątkowa tablica na murze od strony ulicy. W historii szkoły był jeszcze jeden ważny moment – nadanie w 1989 roku imienia Batalionów Chłopskich.

    Dziś uczy się tu ponad 500 dzieci, pracuje ok. 80 osób. Wśród nich jedna z nauczycielek, która najpierw była uczennicą nowej wówczas tysiąclatki, potem zaś przez wiele lat nauczycielką historii. Po krótkiej przerwie, związanej z przejściem na emeryturę, znowu jest aktywną nauczycielką i kopalnią wiedzy o tamtych czasach. Mowa o pani Elżbiecie Zielińskiej z d. Gilak. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jeszcze jednej osobie, związanej z placówką najdłużej, bo od roku 1949/1950. Wtedy to mała Basia zaczęła tu naukę, jeszcze w starym budynku szkoły, by potem, w roku 1961, wrócić do nowo wybudowanej tysiąclatki jako pracownik administracji. Pani Barbara Gawryszewska z d. Zadrożna – bo o niej mowa – pracuje w szkole do dziś.

    Kierowników i dyrektorów ta placówka miała ośmiu. O pierwszym, Leonardzie Kałęckim, już była mowa. Aktualnie – od prawie 20 lat – funkcję tę z wielkim oddaniem pełni Stefan Dejneka, któremu marzy się kolejna rozbudowa, bo młode osiedla ciągle zasilają kolejne roczniki uczniów. To cieszy i zobowiązuje, a być w szkole z taką historią i tradycjami to prawdziwy zaszczyt.

    Wszystkich zainteresowanych opisaną placówką, jej historią i aktualnym funkcjonowaniem zapraszamy oczywiście na 14–15 października 2011 r., by razem – z dumą i radością – celebrować jubileusz 50+ Szkoły Podstawowej Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie przy ulicy Przygodnej 2.

   • ela z

   •  Moja historia - uczenicy tej szkoły , absolwenki , wieloletniej nauczycielki , oddanego emerytowanego nauczyciela

     

     

    14 X 2011 Szkoła uroczyście świtowa jubileusz 50 – lecia Tysiąclatki. Pierwsze lekcje w nowym budynku „tysiąclatki” odbyły się 29 I 1961. Historia oświaty w Zerzniu jest jednak dużo dłuższa. Zaczyna się ( przynajmniej według zachowanych pisanych źródeł już w 1603 roku . Istniała wtedy w osobnym budynku –szkoła parafialna , której rektorem był Maciej z Karczewa. Pobierał on za swoją pracę 6 złoty rocznie . Wiemy również, że w 1617 roku budynek szkolny został zniszczony . Następne posiadane informację mówią nam o istnieniu w Zerzniu, w 1841 –szkoły elementarnej, w której uczyło się 5 dziewczynek i 20 chłopców.

     

    W 1903 roku, jedyna na terenie parafii Zerzeń, szkoła początkowa została założona przez Sekcję Oświaty przy Komitecie Obywatelskim gminy Zagóżdź.

     

    W 1914 roku w poszczególnych wsiach powstawały ochronki (szkoły) , Najbliższa była w Borkowie. W 1915 szkoły przeszły pod opiekę proboszcza z Zerznia –Józefa Kajrukszto , a później Kazimierza Merklejna .

     

    W 1924 roku szkoła w Borkowie mieściła się w domu Pawła Kowalskiego a nauczycielem został p. Piotr Wacław Wojtyszko.

     

    Wiemy, że w tym czasie 1922r istniała szkoła w Zerzniu a nauczycielem został Ignacy Leonard Kałęcki .         

     

    W 2914 do 3 klas uczęszczało 77 dzieci. W roku szkolnym 1928/29 szkoła trzyklasowa ( i pięć oddziałów) ma 190 uczniów i własną pieczęć o treści „ Publiczna Szkoła Powszechna –Zerzeń „ . W roku następnym ma już 4 klasy i nowego nauczyciela –Wacława Wojtyszko .

     

    17 Kwietnia 1932 na zebraniu gromadzkim wsi Zerzeń, Zbytki, Wólka   Zerzeńska , Borków i Kuligów podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkoły . Do komitetu budowy weszli:

     

    Kierownik szkoły L. Kałęcki, Wacław Wojtyszko , proboszcz ks Anastazy Chabowski , wójt gminy Paweł Gawryszewski, Roman Onyszko (dziedzic z Wólki) i kilku innych. Mieszkańcy opodatkowali się a proboszcz przekazał na budowę szkoły czynsz za wynajęcie Sali parafialnej na potrzeby szkoły. Budynek szkoły zaprojektował architekt, inżynier Bohdan Lewandowski ( dokumenty ocalały i znajdują się w szkole) . Pracę rozpoczęto 4 X 1934r a już 22 XII tegoż roku nastąpiło jej otwarcie. 9 I 1934r przeniesiono klasy I II i IV do nowego budynku.

     

    W roku szkolnym 1937/38 szkoła była: Szkoła Powszechną II stopnia liczyła 6 oddziałów a uczęszczało do niej 2346 uczniów . 18 III 1940 budynek szkoły zajęły wojska niemieckie. Wacław Wojtyszko rozpoczął tajne nauczanie w prywatnych domach . W 1944 budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, ale nauka rozpoczęła się w prywatnych domach. W 1946r powstał nowy budynek szkoły, wzorowany na tym przedwojennym. Ale i ten wkrótce okazał się zbyt ciasny . W 1957r rozpoczęto budowę nowej szkoły w ramach akcji

     

    „ 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” . Znów swój wkład mieli także mieszkańcy . Kierownikiem nowej szkoły został L. Kałęcki .

     

    W roku szkolnym 1960/61 w „109” uczyło 9 nauczycieli i wiedzę przekazywali 279 uczniom

     

    Leonard Kałęcki kierował szkoła do roku 1963/64, do przejścia na emeryturę, ale w szkole p0racował jeszcze rok. Następni kierownicy : J. Lewański, J. Gołąb , A. Ballue, B. Pośpiech, A. Jankowska, E. Pawelska .

     

    W 1977/78 połączono Szkolę Podstawową nr 135 z Miedzeszyna ze szkołą 109.

     

    2 V 1989 szkoła otrzymała imię „Batalionów Chłopskich” gdyż Zerzeń wówczas był jeszcze terenem rolniczym. W 1992r ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej „Buda” a w roku 1997 rozstrzygnięto konkurs na logo szkoły , wybrano projekt Ani Stalki ( to już 15 lat) .

     

    W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem został Stefan Dejneka. Za jego kadencji dobudowano nowe skrzydło szkoły, przystąpiono do realizacji wielu programów ogólnopolskich, zdobywano wiele nagród w różnych konkursach (także ogólnopolskich).

     

                Nasi absolwenci przyprowadzają tutaj swoje dzieci- kolejne pokolenia związane ze „109”. Pięknie działa biblioteka, świetlica, uczniowie wychowani są w duchu patriotyzmu, szacunku do przeszłości ale i są wychowywani dla przyszłości .

     

    W pamięci mieszkańców , dawnych uczniów , wciąż żyją dawni nauczyciele p. L. Kałęcki, W. Wojtyszko, Z. Gralak, p. Świeczko i wielu innych, a także Ci, którzy zakończyli pracę zawodową , ale wciąż są związani ze „109” p. Maryla Jackiewicz, p. Alicja Jankowska , E. Roguska , E. Pawelska , B. Siupa , T. Dymkowska ( to tylko część osób) .

     

    Oświata w Zerzniu ma solidny fundament, mocne mury i ona szeroko otwarte na świat.

     

    „Zerzeń oświatą stoi już 400 lat”

     

    „Zerzeń oświatę krzewi już 400 lat”

     

    E. Zielińska

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
  • Logowanie

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
  • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY