• REGULACJE PRAWNE


    •  

    • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY od 9 listopada 2020 r.

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY od 9 listopada 2020 r. - Obrazek 1

     2020-11-05  10:45:35

     Szanowni Rodzice,Premier Mateusz Morawiecki ogłosił 4 listopda 2020 r. całkowite zamknięcie szkół od 9 listopada 2020 r.  - także dla uczniów klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

     Od poniedziałku zajęcia online w naszej szkole prowadzone będą za pomocą MS Teams i w tym celu prosimy rodziców o sprawdzenie czy hasła i loginy są aktywne (proszę o kontakt w tej sprawie z dyrektorem szkoły  poprzez  wiadomości dziennik LIBRUS).

     Jednocześnie apelujemy o zabranie ze szkoły książek, ćwiczeń i zeszytów. 

     Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu pozostałe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły.

      Prosimy również o śledzenie komunikatów umieszczanych na stronach: Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji zamieszczanych na stronie SP 109. 

     Z poważaniem

     Hanna Ratańska-Szot

      Dyrektor Szkoły


     AKTUALIZCJA: PIĄTEK, 6 LISTOPADA, 2020 - 12:49

      

     Od poniedziałku 9 listopada obowiązują nowe obostrzenia oraz zmiany w funkcjonowaniu szkół

     Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

     Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. 

     Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

     Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach pozostaje bez zmian. 

     Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

     Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

     Opieka w świetlicach szkolnych 

     Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

     Konsultacje dla zdających egzaminy 

     W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób. 

     Olimpiady, turnieje i konkursy

     W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. 

     Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

      

     Nowe ograniczenia

     Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;  

     Aktualne środki bezpieczeństwa

     https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

     Nowelizacja rozporządzenia 30bNowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_.pdf 0.30MB

     List Prezydenta m.st. Warszawy do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej

     Regulamin świetlicy szkolnej SP 109 ważny od 09.11.2020.pdf

     • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
     • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
     • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada
     • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada  
     • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
     • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
     • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
     • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
     • zawieszenie działania sanatoriów
     • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
     • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
     • zakaz organizowania spotkań i imprez
     • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)
      •  
     
     
      

     
     aktualizacja : 24 10 2020 18:21

     Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia z art. 30b (COVID-19) (22.10.2020)Uzasadnienie​_do​_nowelizacji​_rozporządzenia​_z​_art​_30b​_(COVID-19)​_(22102020).pdf 0.19MB

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870


     aktualizacja : 05 05 2020 10:21

     W rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

     Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

     Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br___komunikat_MEN_(.docx

      


     Co ze szkołami do wakacji?

     13.05.2020

     Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

     Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: "Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych".

     Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

     Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

     W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

     Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

     Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

     Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

     Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

     Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

     Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

     Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

     Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

     Wytyczne GIS, MZ i MEN

      

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej
      

     Materiały

     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b.pdf 0.16MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30c
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c.pdf 0.17MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b - uzasadnienie
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b​_-​_uzasadnienie.pdf 0.11MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30c - uzasadnienie
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c​_-​_uzasadnienie.pdf 0.13MB

    • Wytyczne GIS, MZ i MEN

    • aktualizacja : 15 05 2020 16:02

     Różowo-granatowe tło, po lewo ikona dokumentów, a po prawo tekst na białym prostokącie: "Wytyczne GIS. MZ i MEN".

     W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

     Wytyczne

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

     Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

     Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej


    • aktualizacja : 06 05 2020 10:21
     
     

     ZARZĄDZENIE NR 569/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 5 maja 2020 r.

     w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

     Zarzadzenie_Prezydenta_-_zawieszenie_zajec.pdf
     
      

     aktualizacja : 04 05 2020 12:01

     List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków

     SC_MF311_1200430153500.pdf

      


     aktualizacja : 23 03 2020 20:01

     Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zgodnie z rekomendacją MEN z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

     W załączeniu  komunikaty w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach.

     Wkrótce więcej informacji.

     Z poważaniem 

     Hanna Ratańska-Szot

     Dyrektor Szkoły

                                                           Załączniki:

     1. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - komunikat MEN
     2. Wytyczne GIS i MZ - plik w wersji pdf

     aktualizacja : 17 04 2020 16:02

     Przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona o 24 maja br. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

     Opublikowany został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

                                                więcej >>> REGULACJE PRAWNE


     aktualizacja : 24 04 2020 16:02

     Przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona o 24 maja br. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

     Opublikowany został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

     Załączniki:

     Nowelizacja rozporządzenia MEN - COViD-19 (art. 30b) 24.04

     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN - COViD-19 (art. 30b) 24.04

     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. - komunikat MEN

      Harmonogram egzaminów - komunikat MEN

      


     aktualizacja : 12 04 2020 12:02


     Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657


     W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. 

     Harmonogram egzaminów

     W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

     Zadania zespołów egzaminacyjnych

     Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

     Praktyki zawodowe i młodociani pracownicy

     Praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.

     Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

     Konkurs na dyrektora jednostki systemu oświaty

     Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowemu dyrektorowi, albo powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi –  do 31 sierpnia 2021 r.

     W sytuacji gdy zostało już powierzone pełnienie obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi, pełnienie tych obowiązków również może być przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

      

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej 

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657


     aktualizacja : 09 04 2020 22:02

     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

     Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

     Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Rozporządzenie​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_9​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.14MB

      

     Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienieRozporządzenie​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_9​_kwietnia​_2020​_r​_-​_uzasadnienie.pdf 0.10MB

      


     aktualizacja : 26 03 2020 17:52

     25 marca br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

     Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

     2020_03_26_Nowe_rozwiazania_ulatwiajace_prowadzenie_nauki_na_odleglosc.docx
     
     Nowela_30c_z_25_03_2020.pdf
     
     
     

     aktualizacja : 23 03 2020 20:01

            Od 25 marca do 10 kwietnia br. pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. 


            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor placówki w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy plan pracy, uwzględniający treści, jakie ma opanować uczeń w ramach zajęć.

      

     ►Zarządzenie_dyrektora_szkoly_z_dnia_23_marca_2020_roku.docx

     Załącznik nr 1

     Zalącznik nr 2

     Informacja_dla_Uczniow__Nauczycieli__Rodzicow_23.02.2020.pdf

      

      

      

      

      

      

      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Nagłówek

 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

   brak danych