• REGULACJE PRAWNE


    •  

    • aktualizacja : 05 05 2020 10:21

     W rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

     Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

     Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br___komunikat_MEN_(.docx

      


     Co ze szkołami do wakacji?

     13.05.2020

     Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

     Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: "Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych".

     Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

     Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

     W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

     Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

     Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

     Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

     Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

     Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

     Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

     Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

     Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

     Wytyczne GIS, MZ i MEN

      

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej
      

     Materiały

     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b.pdf 0.16MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30c
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c.pdf 0.17MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b - uzasadnienie
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30b​_-​_uzasadnienie.pdf 0.11MB
     Rozporządzenie MEN nowelizacja 30c - uzasadnienie
     Rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_30c​_-​_uzasadnienie.pdf 0.13MB

    • Wytyczne GIS, MZ i MEN

    • aktualizacja : 15 05 2020 16:02

     Różowo-granatowe tło, po lewo ikona dokumentów, a po prawo tekst na białym prostokącie: "Wytyczne GIS. MZ i MEN".

     W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

     Wytyczne

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

     Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

     Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

     Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej


    • aktualizacja : 06 05 2020 10:21
     
     

     ZARZĄDZENIE NR 569/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 5 maja 2020 r.

     w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

     Zarzadzenie_Prezydenta_-_zawieszenie_zajec.pdf
     
      

     aktualizacja : 04 05 2020 12:01

     List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków

     SC_MF311_1200430153500.pdf

      


     aktualizacja : 23 03 2020 20:01

     Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zgodnie z rekomendacją MEN z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

     W załączeniu  komunikaty w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach.

     Wkrótce więcej informacji.

     Z poważaniem 

     Hanna Ratańska-Szot

     Dyrektor Szkoły

                                                           Załączniki:

     1. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. - komunikat MEN
     2. Wytyczne GIS i MZ - plik w wersji pdf

     aktualizacja : 17 04 2020 16:02

     Przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona o 24 maja br. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

     Opublikowany został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

                                                więcej >>> REGULACJE PRAWNE


     aktualizacja : 24 04 2020 16:02

     Przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona o 24 maja br. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

     Opublikowany został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

     Załączniki:

     Nowelizacja rozporządzenia MEN - COViD-19 (art. 30b) 24.04

     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN - COViD-19 (art. 30b) 24.04

     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. - komunikat MEN

      Harmonogram egzaminów - komunikat MEN

      


     aktualizacja : 12 04 2020 12:02


     Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657


     W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. 

     Harmonogram egzaminów

     W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

     Zadania zespołów egzaminacyjnych

     Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

     Praktyki zawodowe i młodociani pracownicy

     Praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.

     Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

     Konkurs na dyrektora jednostki systemu oświaty

     Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowemu dyrektorowi, albo powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi –  do 31 sierpnia 2021 r.

     W sytuacji gdy zostało już powierzone pełnienie obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi, pełnienie tych obowiązków również może być przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

      

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej 

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657


     aktualizacja : 09 04 2020 22:02

     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

     Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

     Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Rozporządzenie​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_9​_kwietnia​_2020​_r.pdf 0.14MB

      

     Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - uzasadnienieRozporządzenie​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_9​_kwietnia​_2020​_r​_-​_uzasadnienie.pdf 0.10MB

      


     aktualizacja : 26 03 2020 17:52

     25 marca br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

     Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

     2020_03_26_Nowe_rozwiazania_ulatwiajace_prowadzenie_nauki_na_odleglosc.docx
     
     Nowela_30c_z_25_03_2020.pdf
     
     
     

     aktualizacja : 23 03 2020 20:01

            Od 25 marca do 10 kwietnia br. pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów zdalnie. 


            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor placówki w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy plan pracy, uwzględniający treści, jakie ma opanować uczeń w ramach zajęć.

      

     ►Zarządzenie_dyrektora_szkoly_z_dnia_23_marca_2020_roku.docx

     Załącznik nr 1

     Zalącznik nr 2

     Informacja_dla_Uczniow__Nauczycieli__Rodzicow_23.02.2020.pdf

      

      

      

      

      

      

      

 • RODO

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
   • sp109@edu.um.warszawa.pl
   • 22 277 11 23
   • ul. Przygodna 2 03-991 Warszawa
 • Liczba wizyt

 • Galeria zdjęć

  • Młodzi wolontariusze z zespołu Jestem EKO 109 w akcji...
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109
  • APEL podsumowujący I sem. 2019/2020
  • TYDZIEŃ KARNAWAŁOWY
  • III Mazowiecki Konkurs Historyczny - KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU OCZAMI MŁODZIEŻY